โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

เชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการค่าฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 หัวข้อ"เทคนิคการทำวิจัย การทำงานเชิงวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าร่วมอบรม :  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  และผู้สนใจทั่วไป กลุ่มละ จำนวน  100  คน   ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท

 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

       - ลงทะเบียนออนไลน์ https://www.council-uast.com/conference2/register.php?rid=48

        หมดเขตรับสมัคร  วันที่  31 ตุลาคม 2566 หรือ เต็มจำนวน (รับกลุ่มละ 100 ที่นั่ง)

การชำระค่าลงทะเบียน

      โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 422-152315-2 ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์ นายนิคม หล้าอินเชื้อ นางภัทราภรณ์ ผลดี

      ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

 

 

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Download เอกสารรายละเอียดโครงการ

Download หนังสืออนุมัติจัดโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ : 08 พ.ย. 2566> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 07 ส.ค. 2566 : งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)
> 24 ส.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 7
> 21 ส.ค. 2566 : “การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”
> 12 พ.ค. 2566 : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 15 (Proceedings)
> 07 พ.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
> 01 ก.ย. 2565 : โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 2