การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566  ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 

รายละเอียด

filedata/ประชาสัมพันธ์-โครงการประชุมครั้งที่ 11.pdf

filedata/ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครื่อข่ายบริหารและธุรการ 11(2).doc

filedata/ หนังสืออนุมัติจัดโครงการ (เอกสารใช้สำหรับประกอบการเบิกจ่าย)

 

แผนที่สถานที่จัดงาน 

      คลิกลิงค์เพื่อดูแผนที่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-942881-4 

แนะนำสถานที่พัก

       - Victoria Nimman Hotel

       - L Nimman Chiang Mai Boutique Hotel

 

 

 

 

วันที่ : 23 พ.ย. 2566> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 08 พ.ย. 2566 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
> 07 ส.ค. 2566 : งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)
> 24 ส.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 7
> 21 ส.ค. 2566 : “การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”
> 12 พ.ค. 2566 : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 15 (Proceedings)
> 07 พ.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
> 01 ก.ย. 2565 : โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 2