ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2566 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  • 5 กิโลเมตร ราคา 430 บาท
  • 10 กิโลเมตร ราคา 530 บาท
  • 21 กิโลเมตร ราคา 630 บาท
  • นักเรียน นักศึกษา ราคา 230 บาท
  • VIP ราคา 930 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/council-of-university-th/home

 

วันที่ : 24 ธ.ค. 2566> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 09 ก.พ. 2567 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
> 11 ธ.ค. 2566 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
> 25 ต.ค. 2566 : ขยายระยะเวลาจัดส่งผลงานเข้าประกวดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 30 ต.ค. 2566 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
> 30 ม.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการฯ ปขมท. ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ
> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)
> 08 พ.ย. 2566 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11