โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8

       ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น อีกทั้งยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าท่ี ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น 

       รับสมัครจำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นหรือ เคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ดารงตำแหน่งไม่ต่ากว่าระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

เอกสารรายละเอียด

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Downlond เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

Downlond หนังสืออนุมัติจัดโครงการ

Click ลงทะเบียน 

 

แนะนำสถานที่พัก ย่านถนนนิมมานเหมินท์

แผนที่สถานที่จัดงาน สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนนิมมานเหมินท์)

 

 

 

วันที่ : 11 ธ.ค. 2566> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 09 ก.พ. 2567 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
> 25 ต.ค. 2566 : ขยายระยะเวลาจัดส่งผลงานเข้าประกวดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 30 ต.ค. 2566 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
> 30 ม.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการฯ ปขมท. ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ
> 24 ธ.ค. 2566 : ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023
> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)
> 08 พ.ย. 2566 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11