โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดจัดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา (Survival English in Penang) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2567 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ห้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ค่าลงทะเบียน   - อัตราปกติ คนละ 6,990 บาท

                       - พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early bird) คนละ 6,690 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567  

 ผู้สนใจสมัครได้ที่ ระบบลงทะเบียนการประชุม https://www.council-uast.com/conference2/index.php

                            ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  089-7680314 และ 086-5410141  หรือ email : assama.s@psu.ac.th

 

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Download เอกสารรายละเอียดโครงการ

Download หนังสืออนุมัติจัดโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ : 03 พ.ค. 2567> 03 เม.ย. 2567 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
> 14 มี.ค. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9
> 23 มี.ค. 2567 : ขอเชิญอบรมออนไลน์หลักสูตร การสร้างเกียรติบัตรอัตโนมัติ
> 09 พ.ค. 2567 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567
> 25 เม.ย. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
> 20 ก.พ. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์
> 29 มี.ค. 2567 : การประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง
> 28 ม.ค. 2567 : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการเขียนบทความทางวิชาการ
> 05 ม.ค. 2567 : ผลการจัดการประกวดผลงาน งานมหกรรมการแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566
> 03 มี.ค. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1