โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ”

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-29 สิงหาคม 2567 (นอกเวลาราชการ) จำนวน 60 ชั่วโมง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับจำนวน จำนวน 40 คน เท่านั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ www.council-uast.com คลิกที่ “ระบบการลงทะเบียนการประชุมออนไลน์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

 

Downlond รายละเอียดโครงการ

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

วันที่ : 24 ก.พ. 2567> 03 เม.ย. 2567 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
> 14 มี.ค. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9
> 23 มี.ค. 2567 : ขอเชิญอบรมออนไลน์หลักสูตร การสร้างเกียรติบัตรอัตโนมัติ
> 09 พ.ค. 2567 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567
> 25 เม.ย. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
> 20 ก.พ. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์
> 29 มี.ค. 2567 : การประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง
> 28 ม.ค. 2567 : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการเขียนบทความทางวิชาการ
> 05 ม.ค. 2567 : ผลการจัดการประกวดผลงาน งานมหกรรมการแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566
> 03 มี.ค. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1