ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2
ฉบับ : พฤษภาคม - สิงหาคม ปี 2559
ปีที่ : 5