ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2
ฉบับ : พฤษภาคม - สิงหาคม ปี 2555
ปีที่ : 1