ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2
ฉบับ : พฤษภาคม - สิงหาคม ปี 2556
ปีที่ : 2