ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3
ฉบับ : กันยายน - ธันวาคม ปี 2556
ปีที่ : 2