บุดคลากรดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2557


ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านบริหาร
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
aaa@email.com
โทรศัพท์ : 00-0000000
คุณอุไรวรรณ พลจร
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาล ชำนาญการ
ooo@email.com
โทรศัพท์ : 00-0000000
คุณชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
สังกัด : โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
aaa@email.com
โทรศัพท์ : 00-000000
คุณณิชา ปิยสุนทราวงษ์
ดีเด่นด้าน : สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลเชี่ยวชาญ
aaa@email.com
โทรศัพท์ : 00-0000000
คุณเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ดีเด่นด้าน : วิชาชีพดีเด่น
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัยเชี่ยวชาญ
aaa@email.com
โทรศัพท์ : 00-0000000