โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
15 และ 29 มกราคม 2565
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุถดมศึกษา ปขมท.
ณ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
ค่าลงทะเบียน คนละ 1,800 บาท รับจำนวน 200 คนเท่านั้น
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียน
- อัตราพิเศษชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 17 ธันวาคม 2564 : 1,500 บาท
- อัตราปกติชำระค่าลงทะเบียน
หลังวันที่ 17 ธันวาคม 2564 : 1,800 บาท
***ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มกราคม 2565

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน