ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
1-3 กุมภาพันธ์ 2561
จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท รับจำนวน 250 คนเท่านั้น
  ไฟล์เอกสารประกอบ
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด/หมายเหตุ

 **ขอให้ทุกท่านที่สมัครเขียนกลุ่มที่เลือก ในหมายเหตุของการสมัครด้วย **

 

***ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2561***