รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
10 กรกฎาคม 2564 ณ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meeting

จัดโดย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการฯ ปขมท.

รายละเอียด ลงทะเบียน