รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

โครงการอบรม "การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา"
25 ธันวาคม 2564 ณ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

จัดโดย
เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
15 และ 29 มกราคม 2565 ณ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

จัดโดย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุถดมศึกษา ปขมท.

รายละเอียด ลงทะเบียน
ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9
16-17 ธันวาคม 2564 ณ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

จัดโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมมศึกษา ปขมท.

รายละเอียด ลงทะเบียน
ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์

จัดโดย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ปขมท.

รายละเอียด ลงทะเบียน