ติดต่อเรา


 ติดต่อสอบถาม:

ส่วนงานวารสารวิชาการ ปขมท. สภาคณาจารย์และพนักงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 02-329-8157, โทรสาร 02-329-8157  

E-mail : cuast.journal@gmail.com

 

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน บรรณาธิการ

โทรศัพท์: 081-493-6910   
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ