ขั้นตอนการส่งวารสาร


 

 

 

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการ ปขมท.

 

1.      ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.1 บทความวิชาการ

1.2 บทความวิจัย

 

2.      การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์

2.1 ความยาวของบทความวิชาการ / บทความวิจัย 4-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)

2.2 ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์

 

3.      รูปแบบการนำเสนอบทความวิชาการ ตามรูปแบบวารสารวิชาการ ปขมท. ดังนี้

(สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ http://www.council-uast.com/journal/index.php)

3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

3.3 คำสำคัญ

3.4 บทนำ

3.5 เนื้อหา

3.6 บทสรุป

3.7 เอกสารอ้างอิง

 

4.      รูปแบบการนำเสนอบาความวิจัย  ตามรูปแบบวารสารวิชาการ ปขมท. ดังนี้

(สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ http://www.council-uast.com/journal/index.php)

4.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

4.3 คำสำคัญ 3-5 คำ

4.4 บทนำ

4.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4.6 วิธีการวิจัย

4.7 ผลการวิจัย

4.8 สรุปผลการวิจัย

4.9 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย

4.10 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

4.11 เอกสารอ้างอิง

 

5.      วิธีและขั้นตอน การส่งบทความ (รับบทความทางออนไลน์เท่านั้น)

5.1 เข้าไปที่ http://www.council-uast.com/journal/index.phpเพื่อลงทะเบียน

5.2 ลงทะเบียนและรับรหัสเข้าเวปไซต์ของวารสาร ทางอีเมลที่แจ้งไว้

5.3 กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์ บทความวิชาการ / บทความวิจัย

 

6.      การตอบรับ

เมื่อส่งบทความวิชาการ / บทความวิจัยแล้ว ทางกองบรรณาธิการพิจารณากลั่นกรองขอบข่ายของบทความดังกล่าวและตอบรับบทความ ภายใน 7 วันทำการ โดยทำการส่งแบบตอบรับทั้งทางออนไลน์และอีเมล  

 

7.      ระยะเวลาการพิจารณา

7.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รอผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภานใน 1 เดือน

7.2 เมื่อได้รับบทความคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ ภายใน 7 วัน

7.3 เมื่อผู้เขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้แนบไฟต์บทความฉบับสมบูรณ์ เข้าไปในระบบออนไลน์ ภายใน 15 วัน

7.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร ทั้งทางออนไลน์และอีเมล

7.5 ผู้เขียนสามารถตรวจสอบสถานะของบทความ ได้ที่ http://www.council-uast.com/journal/index.php

 

8.      การตีพิมพ์วารสาร

8.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ / บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจำนวนบทความครบแล้ว

8.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบและจัดส่งวารสารให้ จำนวน 1 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดบทความฟรี ได้ที่ http://www.council-uast.com/journal/index.php

 

หมายเหตุ: วารสารวิชาการ ปขมท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงในวารสารวิชาการฉบับอื่นแล้ว

 
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ