วารสาร ปขมท. ปีที่: 11  ฉบับที่ 2  ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565


ปกหน้า
ปกหน้า ด้านใน
ผลลัพธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ
การเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล
การสอนงานด้านการเงินและบัญชี: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การพัฒนาระบบต้นแบบดาต้ามาร์ทสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการทำงานวิจัยสถาบันของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะนำบอกต่อของนักศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้แช่เก็บตัวอย่าง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การผลิตบัณฑิตและแนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี 1 ตามมาตรฐานการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
ความท้าทายและกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE): กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
การพัฒนาระบบการติดตามผลงานตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การวิเคราะห์ผลการจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของตัวอย่างน้ำควบคุมสำหรับควบคุมคุณภาพการทดสอบปริมาณน้ำด้วยวิธีไทเทรตแบบคาร์ลฟิชเชอร์
การประยุกต์ใช้ คิวอาร์โค้ด กูเกิลฟอร์ม และ กูเกิลคาเลนดาร์ ในการบริหารจัดการระบบจองห้องเรียน
การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยแนวคิด ECRS คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพัฒนากระบวนการเตรียมซอฟต์แวร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส
หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ปกหลัง

ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ