วารสาร ปขมท. ปีที่: 8  ฉบับที่ 1  ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2562


ปกวารสาร
บทบรรณาธิการ
บทบาทหน้าที่กับการสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ
แนวทางการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาผลของการใช้ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา ที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนวทางการพัฒนากระบวนงานสู่นวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพงบประมาณการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดาเนินการในปี 2557-2559
การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Escherichia coli O157 ด้วยเทคนิค Real-time PCR ในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
การออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบตรง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ำเพื่อการขยายพันธุ์เอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum)
การวิเคราะห์กรดไขมันจากเมล็ดธัญพืชด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี- เฟลมไอออไนเซชัน
หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ

ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ