ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 


วารสาร ปขมท. ปีที่: 9  ฉบับที่ 1  ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2563


การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อระบบการทำงาน และการให้บริการ ของงานสารบรรณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องไทเทรตอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง
หลักคิดเบื้องต้นสำหรับการเขียนเอกสารโครงการในสถาบันอุดมศึกษา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยโดยใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มคอ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบพอเพียงของผู้สูงวัยไทยในภาคตะวันออก
ระบบจัดการการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแบบออนไลน์
การเข้าถึงการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาคะแนนจุดตัดของรายวิชา 388 – 471 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ด้านจักษุโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ