วารสาร ปขมท. ปีที่: 8  ฉบับที่ 2  ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562


ปกวารสาร
บทบรรณาธิการ
การเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อิทธิพลทางศิลปะสมัยเรอนาซองส์ และหลังเรอนาซองส์ (ศตวรรษที่ 15-19) ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน หุ่นจำลองทางการแพทย์ของมนุษย์
การวิเคราะห์ผลการใช้กรอบงบประมาณและข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี เป็นเครื่องมือในการบริหารสมดุลงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสร้างทักษะวิชาชีพสัตวบาลแก่นักศึกษาด้วยการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้จากสภาพปัญหาของเกษตรกร
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายนอกและการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศของอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชันไข่แดง เพื่อใช้ทดสอบการสร้างเอนไซม์ เลคซิทิเนสของเชื้อ Bacillus cereus สำหรับปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร
องค์ประกอบทางเคมีของชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) และความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ





ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ