ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 


วารสาร ปขมท. ปีที่: 8  ฉบับที่ 3  ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562


การวัดความคุ้มค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST) กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแคโรทีนอยด์ในเยื่อหุ้มเมล็ดผลสุกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) ที่สภาวะการเก็บรักษาแตกต่างกัน
การพยากรณ์จำนวนผู้รับบริการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของเยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับซีโอไลต์ 4 เอ ที่กราฟต์ด้วยพอลิ (2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต)
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบิก - จ่ายสวัสดิการกองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ภายใต้ระบบทีแคส (TCAS)
การผลิตโปรตีน recombinant Interferon -2b จากการเพาะเลี้ยง Escherichia coli BL21(DE3) ในระดับฟลาสก์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบและผลของมะระญี่ปุ่น (Momordica charantia L.)

ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ