รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

1 การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษางานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ทิพย์วรรณ อุดทาคำ(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล), นวพร แสงแดง(คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, บริการ, การวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน
หน้า: 1 - 14


Download บทความ
2 การพัฒนาระบบรายงานตัวออนไลน์
ผู้แต่ง: สุรชัย ตันศิริ(สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Keyword: ระบบรายงานตัวออนไลน์, การพัฒนาระบบ, วิธีการแบบอไจล์
หน้า: 15 - 24


Download บทความ
3 วิธีการสกัดกรดนิวคลีอิก (NTK) สำหรับการเรียนกลุ่มชีวเคมีพื้นฐานและ การวิจัยทางด้านชีวเคมี
ผู้แต่ง: ไพศาล ขาวสัก(ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: กรดนิวคลีอิก, ดีเอ็นเอ, การสกัดกรดนิวคลีอิก, วิธีการสกัดดีเอ็นเอ
หน้า: 25 - 34


Download บทความ
4 การทำงานที่บ้านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ: แนวคิด และประสบการณ์
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: การทำงานที่บ้าน, ชุมชนการปฏิบัติ, บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หน้า: 35 - 46


Download บทความ
5 การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อัมพวรรณ ปัญญารักษา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: การบริหารเงินยืม, ผู้ยืมเงิน, เงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
หน้า: 47 - 55


Download บทความ
6 การพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วันชัย แซ่ลิ่ม(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ไลน์, แชทบอท, ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
หน้า: 56 - 65


Download บทความ
7 การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แต่ง: เจนจิรา แก้วมณี(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
Keyword: ความพึงพอใจ, การบริหารจัดการ, หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หน้า: 66 - 76


Download บทความ
8 การพัฒนาทุนมนุษย์ในตัวตนดิจิทัลและจิตวิญญาณอนาล็อก
ผู้แต่ง: เสาวลักษณ์ นัทธีศรี(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), ชิษณุพงศ์ ทองพวง(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: ทุนมนุษย์, ตัวตนดิจิทัล, ทรัพยากรมนุษย์
หน้า: 77 - 91


Download บทความ
9 ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยใช้ระบบยืนยันตัวตน CMU OAuth
ผู้แต่ง: อริษา ทาทอง(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ), ถนอม กองใจ(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
Keyword: เว็บแอปพลิเคชันออนไลน์, ระบบจัดเก็บ, สืบค้น, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หน้า: 92 - 102


Download บทความ
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการฝึกอบรมโครงการคอมพิวเตอร์ลิทเทอร์เรซี่ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้แต่ง: เนาวรัตน์ ทองไทย(สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: โครงการคอมพิวเตอร์ลิทเทอร์เรซี่, การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์, นักศึกษา
หน้า: 103 - 112


Download บทความ
11 ทางเลือกใหม่ของการทดลองกฎของฮุค
ผู้แต่ง: นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
Keyword: กฎของฮุค, แรงตึงเริ่มต้น, มอดูลัสเฉือน
หน้า: 113 - 120


Download บทความ
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ธานินทร์ เงินถาวร(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา )
Keyword: การพ้นสภาพของนิสิต, นิสิตระดับปริญญาตรี, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 121 - 128


Download บทความ
13 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Keyword: แนวทาง, การดำเนินงาน, เกณฑ์คุณภาพการศึกษา, การดำเนินงานที่เป็นเลิศ
หน้า: 129 - 137


Download บทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ