ข่าวประชาสัมพันธ์


มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4


*********************** ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร **********************


วันที่ : 28 ตุลาคม 2562

 นิด้าและเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ขอเรียนเชิญ (1) บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและ (2) ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://nhesse4.nida.ac.th/th/
 
กำหนดการรับสมัคร
• เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม-10 พฤศจิกายน 2562
• เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม-30 พฤศจิกายน 2562
 
อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 3,000.- บาท 
 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมหกรรม
• นางสาวศิริพร อุหมัด โทร. 0 2727 3611 หรือ 08 2790 1943
• นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว โทร. 0 2727 3027
• นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ โทร. 02 727 3399 หรือ 08 2790 1943
• LINE: @445pbsjc
• อีเมล: nhesse4-info@nida.ac.th
• เว็บไซต์: http://nhesse4.nida.ac.th/th/
— ที่NIDA Thailand
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ