ติดต่อเรา


 ติดต่อสอบถาม:

ส่วนงานวารสารวิชาการ ปขมท. สภาคณาจารย์และพนักงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 081-493-6910   ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน บรรณาธิการ

 E-mail : cuast.journal@gmail.com
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ