รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

ค้นหาวารสาร

ค้นหาผู้แต่ง

ค้นหาตามหน่วยงาน / มหาวิทยาลัย

ระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วารสาร ฉบับที่ 2  ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2567


ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ การจัดการปัญหา และความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดภัยคุกคามทางด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ใช้สำหรับงานวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: เกียรตินิยม ขันตี, กฤติยา สำอางกิจ
Download: 48 ครั้ง

Download
การศึกษาการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: สุภาพร คำรศ
Download: 53 ครั้ง

Download
การศึกษาสาเหตุของการลาพักการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: มลิวัลย์ อริพงษ์
Download: 77 ครั้ง

Download
การปรับปรุงกระบวนการประเมินประเภทของโครงการวิจัยด้านความปลอดภัย ทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร
Download: 75 ครั้ง

Download
การวิเคราะห์บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2561-2565
ผู้แต่ง: เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
Download: 91 ครั้ง

Download
การศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: ดวงใจ ใจกล้า, ปภาอร เขียวสีมา
Download: 60 ครั้ง

Download
ความต้องการและความคาดหวังของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: กมลพร จันทาคึมบง , นันท์ชญาณ์ แดนสีแก้วธัญ, เทพพร ดงเรืองศรี
Download: 61 ครั้ง

Download
การศึกษาความสามารถ ปัญหา และความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้แต่ง: พรรณวิภา โชคพิกุลทอง, รัชดาวรรณ คงสัตย์, สมเกียรติ ไทยปรีชา
Download: 41 ครั้ง

Download
ดูรายการทั้งหมด

บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด


เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของงานพัสดุจากกรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: พิชามญชุ์ กาหลง
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2564 (Download: 515 ครั้ง)

Download
การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: นนทวัช ศรีแสงฉาย
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2567 (Download: 361 ครั้ง)

Download
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามสำหรับการวิจัย
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567 (Download: 354 ครั้ง)

Download
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564 (Download: 332 ครั้ง)

Download
การนำระบบเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2566 (Download: 320 ครั้ง)

Download
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2566 (Download: 286 ครั้ง)

Download
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้แต่ง: ธีรเดช จันทามี
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567 (Download: 282 ครั้ง)

Download
ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยใช้ระบบยืนยันตัวตน CMU OAuth
ผู้แต่ง: อริษา ทาทอง, ถนอม กองใจ
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564 (Download: 282 ครั้ง)

Download
ดูรายการทั้งหมด


ALL : 43,377
Today : 42
Online : 8

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign