รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 13
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2567

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 การพัฒนาระบบติดตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: ประธาน สายคำ
Keyword: ระบบสารสนเทศ, ติดตามแผน, งบประมาณ
หน้า: 1 - 11
( Download: 185 ครั้ง )

Download
4 การวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: รจเรข แก้วพฤกษ์
Keyword: การวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณ, ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการภาควิชา, การบริหารจัดการภาควิชา
หน้า: 12 - 21
( Download: 161 ครั้ง )

Download
5 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: นนทวัช ศรีแสงฉาย
Keyword: คู่มือการปฏิบัติงาน, ผู้นำนิสิต, การพัฒนาคู่มือ
หน้า: 22 - 36
( Download: 611 ครั้ง )

Download
6 การศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: ดวงใจ ใจกล้า, ปภาอร เขียวสีมา
Keyword: การพัฒนา, บุคลากร, ความคิดเห็น
หน้า: 37 - 46
( Download: 109 ครั้ง )

Download
7 การคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่มีความเหมาะสมต่อผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) กรณีศึกษา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ธัญญธร พัวพิทยาธร , สุณีรัตน์ ยั่งยืน
Keyword: การคัดเลือก, ตัวชี้วัดผลลัพธ์, เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
หน้า: 47 - 57
( Download: 127 ครั้ง )

Download
8 การวิเคราะห์บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2561-2565
ผู้แต่ง: เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
Keyword: บทความวิจัย, วิเคราะห์การตีพิมพ์, สายวิชาการ, ฐานข้อมูล, Scopus
หน้า: 58 - 65
( Download: 153 ครั้ง )

Download
9 ความพึงพอใจและความคาดหวังของบุคลากรที่มาใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: กัลยาณี รัตนวราหะ
Keyword: ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง, การให้บริการ
หน้า: 66 - 77
( Download: 126 ครั้ง )

Download
10 การศึกษาความสามารถ ปัญหา และความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้แต่ง: พรรณวิภา โชคพิกุลทอง, รัชดาวรรณ คงสัตย์, สมเกียรติ ไทยปรีชา
Keyword: ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ, ความต้องการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ, ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
หน้า: 78 - 93
( Download: 84 ครั้ง )

Download
11 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทดสอบไฮดรอกซีโพรลีน ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงร่วมกับตัวตรวจวัดชนิดไดโอดแอเรย์
ผู้แต่ง: จรรยา แสงเขียว
Keyword: ตัวตรวจวัดชนิดไดโอดแอเรย์, ตัวตรวจวัดชนิดฟลูออเรสเซนต์, ไฮดรอกซีโพรลีน
หน้า: 94 - 102
( Download: 156 ครั้ง )

Download
12 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบรับบัตร e-Passport เพื่อใช้ในการยืนยัน ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมทำกิจกรรม Workshop ด้วยรหัส QR Code
ผู้แต่ง: สุชาดา แดงอินทวัฒน์
Keyword: ระบบรับบัตร, เว็บไซต์ระบบรับบัตร, e-Passport, รหัส QR code
หน้า: 103 - 116
( Download: 99 ครั้ง )

Download
13 การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้แต่ง: นิตยา กรัดเพ็ชร์
Keyword: แรงจูงใจ , ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, บุคลากร
หน้า: 117 - 131
( Download: 112 ครั้ง )

Download
14 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการเรื่องความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง สำหรับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: รัชนีวรรณ ศิริ, วิชชุดา สุขนุ้ย
Keyword: ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน, วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตัวเอง, การทดสอบค่าที
หน้า: 132 - 142
( Download: 103 ครั้ง )

Download
15 การปรับปรุงกระบวนการประเมินประเภทของโครงการวิจัยด้านความปลอดภัย ทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร
Keyword: การประเมินประเภทงานวิจัย, ความปลอดภัยทางชีวภาพ, ลีน
หน้า: 143 - 153
( Download: 122 ครั้ง )

Download
16 ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ การจัดการปัญหา และความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดภัยคุกคามทางด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ใช้สำหรับงานวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: เกียรตินิยม ขันตี, กฤติยา สำอางกิจ
Keyword: ความต้องการซอฟต์แวร์ประยุกต์, ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานวิจัย, ทักษะ, การจัดการปัญหา, ภัยคุกคามทางด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์
หน้า: 154 - 166
( Download: 92 ครั้ง )

Download
17 ความต้องการและความคาดหวังของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: กมลพร จันทาคึมบง , นันท์ชญาณ์ แดนสีแก้วธัญ, เทพพร ดงเรืองศรี
Keyword: ความต้องการ, ความคาดหวัง, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้า: 167 - 176
( Download: 118 ครั้ง )

Download
18 การศึกษาสาเหตุของการลาพักการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: มลิวัลย์ อริพงษ์
Keyword: การลาพักการเรียน, สถานภาพนักศึกษา, แผนภูมิก้างปลา
หน้า: 177 - 188
( Download: 117 ครั้ง )

Download
19 การวิเคราะห์ปริมาณการขอรับบริการและคาดการแนวโน้มการขอรับบริการ ของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: วราภรณ์ มาไพศาลทรัพย์
Keyword: การให้บริการวิชาการ, บริการตรวจสอบวิเคราะห์, บริการขอใช้เครื่องมือ
หน้า: 189 - 197
( Download: 104 ครั้ง )

Download
20 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: วิภา อินทรสุข, นารีจุติ ศรีแสงฉาย, อภิญญา ชุณหะทิพากร
Keyword: การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้า: 198 - 208
( Download: 101 ครั้ง )

Download
21 การศึกษาการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: สุภาพร คำรศ
Keyword: การรับรู้ประโยชน์, ฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ, อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน้า: 209 - 218
( Download: 88 ครั้ง )

Download
22 ทัศนคติต่อการเรียนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ธนพล กิ่งภูเขา
Keyword: การเรียนออนไลน์, การสอบในรูปแบบออนไลน์, นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
หน้า: 219 - 226
( Download: 112 ครั้ง )

Download
23 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
24 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
25 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 69,213
Today : 371
Online : 47

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign