รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษางานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ทิพย์วรรณ อุดทาคำ, นวพร แสงแดง
Keyword: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, บริการ, การวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน
หน้า: 1 - 14
( Download: 182 ครั้ง )

Download
5 การพัฒนาระบบรายงานตัวออนไลน์
ผู้แต่ง: สุรชัย ตันศิริ
Keyword: ระบบรายงานตัวออนไลน์, การพัฒนาระบบ, วิธีการแบบอไจล์
หน้า: 15 - 24
( Download: 91 ครั้ง )

Download
6 วิธีการสกัดกรดนิวคลีอิก (NTK) สำหรับการเรียนกลุ่มชีวเคมีพื้นฐานและ การวิจัยทางด้านชีวเคมี
ผู้แต่ง: ไพศาล ขาวสัก
Keyword: กรดนิวคลีอิก, ดีเอ็นเอ, การสกัดกรดนิวคลีอิก, วิธีการสกัดดีเอ็นเอ
หน้า: 25 - 34
( Download: 217 ครั้ง )

Download
7 การทำงานที่บ้านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ: แนวคิด และประสบการณ์
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ
Keyword: การทำงานที่บ้าน, ชุมชนการปฏิบัติ, บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หน้า: 35 - 46
( Download: 92 ครั้ง )

Download
8 การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อัมพวรรณ ปัญญารักษา
Keyword: การบริหารเงินยืม, ผู้ยืมเงิน, เงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
หน้า: 47 - 55
( Download: 175 ครั้ง )

Download
9 การพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วันชัย แซ่ลิ่ม
Keyword: ไลน์, แชทบอท, ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
หน้า: 56 - 65
( Download: 222 ครั้ง )

Download
10 การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แต่ง: เจนจิรา แก้วมณี
Keyword: ความพึงพอใจ, การบริหารจัดการ, หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หน้า: 66 - 76
( Download: 96 ครั้ง )

Download
11 การพัฒนาทุนมนุษย์ในตัวตนดิจิทัลและจิตวิญญาณอนาล็อก
ผู้แต่ง: เสาวลักษณ์ นัทธีศรี, รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์, ชิษณุพงศ์ ทองพวง
Keyword: ทุนมนุษย์, ตัวตนดิจิทัล, ทรัพยากรมนุษย์
หน้า: 77 - 91
( Download: 133 ครั้ง )

Download
12 ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยใช้ระบบยืนยันตัวตน CMU OAuth
ผู้แต่ง: อริษา ทาทอง, ถนอม กองใจ
Keyword: เว็บแอปพลิเคชันออนไลน์, ระบบจัดเก็บ, สืบค้น, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หน้า: 92 - 102
( Download: 548 ครั้ง )

Download
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการฝึกอบรมโครงการคอมพิวเตอร์ลิทเทอร์เรซี่ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้แต่ง: เนาวรัตน์ ทองไทย
Keyword: โครงการคอมพิวเตอร์ลิทเทอร์เรซี่, การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์, นักศึกษา
หน้า: 103 - 112
( Download: 85 ครั้ง )

Download
14 ทางเลือกใหม่ของการทดลองกฎของฮุค
ผู้แต่ง: นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล
Keyword: กฎของฮุค, แรงตึงเริ่มต้น, มอดูลัสเฉือน
หน้า: 113 - 120
( Download: 163 ครั้ง )

Download
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ธานินทร์ เงินถาวร
Keyword: การพ้นสภาพของนิสิต, นิสิตระดับปริญญาตรี, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 121 - 128
( Download: 120 ครั้ง )

Download
16 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
Keyword: แนวทาง, การดำเนินงาน, เกณฑ์คุณภาพการศึกษา, การดำเนินงานที่เป็นเลิศ
หน้า: 129 - 137
( Download: 501 ครั้ง )

Download
17 การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แต่ง: อุเทน หินอ่อน
Keyword: การพัฒนาระบบ, การบริหารงบประมาณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้า: 138 - 147
( Download: 80 ครั้ง )

Download
18 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการตรวจประเมินรูปแบบออนไลน์ ของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ปิยะณัฐ พรมสาร, สุภาภรณ์ ทิมสำราญ, กิตติยา เยือกเย็น, บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ
Keyword: ความพึงพอใจ, การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ออนไลน์
หน้า: 148 - 159
( Download: 107 ครั้ง )

Download
19 ประสิทธิผลการให้บริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ผู้แต่ง: สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล, ภาคิน สุดจิตร, รัตติกาล เดชกล้า, เสาวลักษณ์ ทองสง, วรารัตน์ ตงอ่อน, ธนบดี เพชรด้วง, ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง
Keyword: คุณภาพบริการ, การยอมรับบริการประสิทธิผลระบบสารสนเทศ, งานทะเบียนนักศึกษา
หน้า: 160 - 169
( Download: 135 ครั้ง )

Download
20 การพัฒนาระบบการจองห้องเรียนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: นารีจุติ ศรีแสงฉาย, อภิญญา ชุณหะทิพากร, วิภา อินทรสุข
Keyword: การจองห้องเรียน, ระบบออนไลน์, ความพึงพอใจ, รูปแบบการพัฒนาระบบ
หน้า: 170 - 179
( Download: 150 ครั้ง )

Download
21 การสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Clinical Decision Support
ผู้แต่ง: ปรียาภรณ์ สุขงาม
Keyword: ระบบการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก, ความปลอดภัยของผู้ป่วย
หน้า: 180 - 188
( Download: 217 ครั้ง )

Download
22 ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีต่อการสอบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้แต่ง: พรรณพนัช จันหา, สมเกียรติ ไทยปรีชา, พรรณวิภา โชคพิกุลทอง, รุ้งนภา สุนทรศารทูล, รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์, ปิยนุช จันหา
Keyword: ความคิดเห็น, การสอบออนไลน์, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, อาจารย์, นิสิต
หน้า: 189 - 200
( Download: 87 ครั้ง )

Download
23 แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
ผู้แต่ง: พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์
Keyword: ความร่วมมือ, การวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์
หน้า: 201 - 209
( Download: 153 ครั้ง )

Download
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 69,212
Today : 370
Online : 48

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign