รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 13
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม-เมษายน 2567

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน กองบรรณาธิการ และรายละเอียดวารสาร
3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามสำหรับการวิจัย
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง
Keyword: แบบสอบถาม, การตรวจสอบคุณภาพ, ความเที่ยงตรง, ความเชื่อมั่น
หน้า: 1 - 15
( Download: 525 ครั้ง )

Download
4 การทดสอบยอมรับระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานออนไลน์ ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19
ผู้แต่ง: วิภาวี รื่นจิตต์, รัตนา ปัดถา
Keyword: การทดสอบยอมรับระบบโดยผู้ใช้งาน, ยูเอที, โปรแกรมซูม, ระบบสารสนเทศ, โรคโควิด 19
หน้า: 16 - 26
( Download: 186 ครั้ง )

Download
5 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา: แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติและคุณภาพ
ผู้แต่ง: ปิยะณัฐ พรมสาร
Keyword: การประกันคุณภาพการศึกษา, ผู้ตรวจประเมิน, ทักษะ, จริยธรรมและจรรยาบรรณ
หน้า: 27 - 37
( Download: 103 ครั้ง )

Download
6 การพัฒนาระบบติดตามผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้แต่ง: ชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์, มังคลารัตน์ สำเนากลาง, นรากร งาคชสาร
Keyword: ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์, ผู้ดูแลระบบ, ผู้ใช้ระบบ, ประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ
หน้า: 38 - 48
( Download: 167 ครั้ง )

Download
7 การพัฒนาระบบการจัดการงานวารสารวิชาการ
ผู้แต่ง: ธีติมา ไชยกิจ, ธนาคม เจริญพิทย์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
Keyword: ระบบฐานข้อมูล, วารสารวิชาการ, ระบบการจัดการ
หน้า: 49 - 61
( Download: 140 ครั้ง )

Download
8 การศึกษาความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ในการเลือกใช้บริการจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ผู้แต่ง: วิศรุต คงสกุล
Keyword: ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ, ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม, การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
หน้า: 62 - 72
( Download: 136 ครั้ง )

Download
9 การปรับปรุงกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้แต่ง: จรวยพร รอบคอบ
Keyword: ปรับปรุงกระบวนการ, ตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักงานคณบดี, แนวคิดลีน ECRS+it
หน้า: 73 - 87
( Download: 171 ครั้ง )

Download
10 การพัฒนาระบบรายการเอกสารประกอบการสอนและสื่อการเรียนรู้ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: สุเมธ โอสถานนท์
Keyword: การพัฒนาระบบ, เอกสารประกอบการสอน, สื่อการเรียนรู้
หน้า: 88 - 95
( Download: 189 ครั้ง )

Download
11 การปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: วงศ์วัฒน์ จรูญรักษ์
Keyword: การปรับปรุง, ห้องประชุม, โสตทัศนูปกรณ์
หน้า: 96 - 105
( Download: 122 ครั้ง )

Download
12 ความพึงพอใจการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex/Zoom ของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ณฤชา วิมลลักษณ์, รชะ ไทยประกอบ
Keyword: การเรียนแบบออนไลน์, ความพึงพอใจ, โปรแกรม Webex, โปรแกรม Zoom
หน้า: 106 - 115
( Download: 128 ครั้ง )

Download
13 การพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: กุลางกูร พัฒนเมธาดา
Keyword: ระบบนิเวศดิจิทัล, การบริหารจัดการงานวิจัย, สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส
หน้า: 116 - 129
( Download: 120 ครั้ง )

Download
14 การสำรวจความเป็นเลิศในการวิจัย: การวิเคราะห์งานตีพิมพ์คุณภาพสูง ของมหาวิทยาลัยมหิดลจากฐานข้อมูล SciVal พ.ศ. 2561-2565
ผู้แต่ง: สุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
Keyword: ฐานข้อมูล SciVal, การวิเคราะห์, งานตีพิมพ์คุณภาพสูง, มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้า: 130 - 139
( Download: 125 ครั้ง )

Download
15 การสร้างอินโฟกราฟิกส์ในงานบริการห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: จิณณพัต ชื่นชมน้อย
Keyword: อินโฟกราฟิก, การบริการ, ความพึงพอใจ, ห้องสมุด
หน้า: 140 - 152
( Download: 169 ครั้ง )

Download
16 ระบบสารสนเทศระหว่างโรงพยาบาล กับ ความยินยอมเพื่อรับการรักษา
ผู้แต่ง: ศิริพร สิริสุวัณโณ, กาญจนา งามวงศ์
Keyword: ความยินยอม, ข้อมูลส่วนบุคคล, ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
หน้า: 153 - 160
( Download: 95 ครั้ง )

Download
17 ผลกระทบของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานที่มีต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ประภัสสร จรัสอรุณฉาย
Keyword: นวัตกรรม, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ความเชี่ยวชาญ, การคาดหวังผลลัพธ์
หน้า: 161 - 174
( Download: 116 ครั้ง )

Download
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาล่าช้า ของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: ไพลิน วงศ์ไชย
Keyword: การสำเร็จการศึกษาล่าช้า, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษา, การสำเร็จการศึกษา
หน้า: 175 - 184
( Download: 137 ครั้ง )

Download
19 การคัดเลือกผู้ทดสอบสำหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้แต่ง: นันธชา ไฝทอง, ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
Keyword: การคัดเลือกผู้ทดสอบ, การทดสอบความถูกต้อง, การทดสอบจับคู่, การทดสอบการรับรู้สิ่งกระตุ้น
หน้า: 185 - 196
( Download: 261 ครั้ง )

Download
20 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้แต่ง: ณัฐภัค อิ่มเอิบ
Keyword: วิเคราะห์สภาพปัญหา, ปรับปรุงกระบวนการ, ผังก้างปลา , การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
หน้า: 197 - 204
( Download: 185 ครั้ง )

Download
21 ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ AUN - QA คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปนิดา ดำรงสุสกุล, มัฮดี แวดราแม
Keyword: การจัดเก็บข้อมูล, เกณฑ์ AUN–QA, เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
หน้า: 205 - 214
( Download: 157 ครั้ง )

Download
22 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้แต่ง: ธีรเดช จันทามี
Keyword: การพัฒนา, คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หน้า: 215 - 226
( Download: 527 ครั้ง )

Download
23 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
24 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
25 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 69,192
Today : 350
Online : 48

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign