รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 12
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน - ธันวาคม 2566

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติการของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
Keyword: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าเรียน, การเรียนภาคปฏิบัติการ, นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
หน้า: 1 - 11
( Download: 72 ครั้ง )

Download
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติกับการตัดสินใจชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้แต่ง: เอกกันต์กฤต สุขช่วย, วรรณี ใจองอาจ, อรสา ทานะขันธ์, วนิดา จำลองพันธ์, ฐิติรัตน์ แก้วสุข, มณฑิรา ปันสุข
Keyword: ระบบอิเล็กทรอนิกส์, การรับรู้และทัศนคติ, การตัดสินใจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน้า: 12 - 20
( Download: 45 ครั้ง )

Download
6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาตามโครงการยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
ผู้แต่ง: เสาวณีย์ เมืองจ้นทร์บุรี, พันธ์วศรี แสงสุวรรณ, ดำรงศักดิ์ ร่มเย็น, สุพัตรา แก้วทะโร
Keyword: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย , ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยา , เอกสารแบบประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
หน้า: 21 - 30
( Download: 71 ครั้ง )

Download
7 การพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: สุชาดา แดงอินทวัฒิน์
Keyword: การพัฒนาระบบการจองห้อง, ระบบการจองห้อง, จองห้องออนไลน์
หน้า: 31 - 44
( Download: 97 ครั้ง )

Download
8 การศึกษาแนวทางการนำผลการวิเคราะห์หน่วยนับภาระงานของบุคลากร สายวิชาการ และอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนิสิต ไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: รัตนา ปานภู่ทอง
Keyword: หน่วยนับภาระงาน, บุคลากรสายวิชาการ, อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนิสิต, การบริหารจัดการหลักสูตร
หน้า: 45 - 55
( Download: 72 ครั้ง )

Download
9 การพัฒนา Chatbot ผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ชาคริต เทียนทอง
Keyword: Chatbot, แอพพลิเคชั่น LINE , การแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หน้า: 56 - 68
( Download: 48 ครั้ง )

Download
10 การพัฒนาระบบขอรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน
Keyword: การพัฒนาระบบขอรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์, ระบบขอรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์, ประกาศนียบัตรออนไลน์
หน้า: 69 - 82
( Download: 58 ครั้ง )

Download
11 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: จารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
Keyword: ความพึงพอใจของนิสิต, การจัดการเรียนการสอน, สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้า: 83 - 97
( Download: 59 ครั้ง )

Download
12 การนำระบบเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
Keyword: ระบบเครือข่าย, ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน, ระดับหลักสูตร
หน้า: 98 - 109
( Download: 230 ครั้ง )

Download
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้แต่ง: ธีรวดี ยิ่งมี
Keyword: ปัจจัยที่ส่งผล, ตำแหน่งที่สูงขึ้น, บุคลากรสายสนับสนุน
หน้า: 110 - 118
( Download: 56 ครั้ง )

Download
14 การบริหารจัดการโครงการของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ผู้แต่ง: ปรียาภรณ์ สุขงาม, นันท์นภัส จินดา, นันท์นภัส จินดา
Keyword: การบริการจัดการโครงการ, ระบบสารสนเทศ, เครื่องมือการบริหารจัดการโครงการ
หน้า: 119 - 129
( Download: 55 ครั้ง )

Download
15 การพัฒนาระบบขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการขอคืนเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้แต่ง: พรรณพนัช จันหา, สมเกียรติ ไทยปรีชา, พรรณวิภา โชคพิกุลทอง, นิรุทธ์ รวยรื่น
Keyword: ขอคืนเงิน, ค่าธรรมเนียม, ประสิทธิภาพ
หน้า: 130 - 142
( Download: 52 ครั้ง )

Download
16 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ผู้แต่ง: จำนงค์ รักช้าง, สุมิตตรา สุพรรณ์นอก
Keyword: ต้นทุนการผลิตบัณฑิต, ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต, การปันส่วนต้นทุน
หน้า: 143 - 157
( Download: 57 ครั้ง )

Download
17 การพัฒนาระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์ด้วยโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์, วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์
Keyword: การโหวตด้วยโมบายแอปพลิเคชัน, ลงคะแนนเสียงดิจิทัล, เลือกตั้งออนไลน์, สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี, ไอออนิกเฟรมเวิร์ก
หน้า: 158 - 171
( Download: 45 ครั้ง )

Download
18 การพัฒนาระบบจองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์
Keyword: ปฏิทินตารางเวลา, จองออนไลน์, การพัฒนาระบบ
หน้า: 172 - 181
( Download: 85 ครั้ง )

Download
19 การพัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF)
ผู้แต่ง: กรกฎ ผกาแก้ว, สิรินธร สินจินดาวงศ์
Keyword: การพัฒนาเว็บไซต์, ระบบสารสนเทศ, มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หน้า: 182 - 190
( Download: 62 ครั้ง )

Download
20 การวิเคราะห์บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2565 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SciVal
ผู้แต่ง: สุรดา สุวรรณปักษ์, สุนันทา วงศ์ชาลี
Keyword: การวิเคราะห์, บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, Scopus, Scival
หน้า: 191 - 199
( Download: 32 ครั้ง )

Download
21 การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง , ไชยรัตน์ ศรีประสม
Keyword: สื่อออนไลน์, ปฏิบัติการ, วิศวกรรมอาหาร
หน้า: 200 - 209
( Download: 62 ครั้ง )

Download
22 การพัฒนาวัสดุ สื่อหุ่นจำลอง โดยใช้ยางซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะเบื้องต้น ทางศัลยศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: สมพจน์ หวลมานพ
Keyword: หุ่นจำลองซิลิโคน, สื่อวัสดุ, การฝึกทักษะ (หุ่น) , ศัลยศาสตร์
หน้า: 210 - 220
( Download: 61 ครั้ง )

Download
23 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับการรับรู้เนื้อหารายวิชาของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: สุธาสินี หินแก้ว
Keyword: ความสัมพันธ์, การจัดการเรียนการสอนออนไลน์, การรับรู้เนื้อหารายวิชา
หน้า: 221 - 232
( Download: 56 ครั้ง )

Download
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 32,439
Today : 117
Online : 7

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign