รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 12
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน - ธันวาคม 2566

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติการของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าเรียน, การเรียนภาคปฏิบัติการ, นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
หน้า: 1 - 11


Download บทความ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติกับการตัดสินใจชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้แต่ง: เอกกันต์กฤต สุขช่วย(สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์), วรรณี ใจองอาจ(สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์), อรสา ทานะขันธ์(สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์), วนิดา จำลองพันธ์(สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์), ฐิติรัตน์ แก้วสุข(สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์), มณฑิรา ปันสุข(สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
Keyword: ระบบอิเล็กทรอนิกส์, การรับรู้และทัศนคติ, การตัดสินใจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน้า: 12 - 20


Download บทความ
6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาตามโครงการยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
ผู้แต่ง: เสาวณีย์ เมืองจ้นทร์บุรี(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), พันธ์วศรี แสงสุวรรณ(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ดำรงศักดิ์ ร่มเย็น(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), สุพัตรา แก้วทะโร(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย , ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยา , เอกสารแบบประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
หน้า: 21 - 30


Download บทความ
7 การพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: สุชาดา แดงอินทวัฒิน์(คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Keyword: การพัฒนาระบบการจองห้อง, ระบบการจองห้อง, จองห้องออนไลน์
หน้า: 31 - 44


Download บทความ
8 การศึกษาแนวทางการนำผลการวิเคราะห์หน่วยนับภาระงานของบุคลากร สายวิชาการ และอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนิสิต ไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: รัตนา ปานภู่ทอง(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: หน่วยนับภาระงาน, บุคลากรสายวิชาการ, อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนิสิต, การบริหารจัดการหลักสูตร
หน้า: 45 - 55


Download บทความ
9 การพัฒนา Chatbot ผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ชาคริต เทียนทอง(คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Keyword: Chatbot, แอพพลิเคชั่น LINE , การแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หน้า: 56 - 68


Download บทความ
10 การพัฒนาระบบขอรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน(งานเทคโนโลยีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)
Keyword: การพัฒนาระบบขอรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์, ระบบขอรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์, ประกาศนียบัตรออนไลน์
หน้า: 69 - 82


Download บทความ
11 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: จารุวรรณ รักเริ่มวงษ์(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: ความพึงพอใจของนิสิต, การจัดการเรียนการสอน, สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้า: 83 - 97


Download บทความ
12 การนำระบบเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Keyword: ระบบเครือข่าย, ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน, ระดับหลักสูตร
หน้า: 98 - 109


Download บทความ
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้แต่ง: ธีรวดี ยิ่งมี( กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
Keyword: ปัจจัยที่ส่งผล, ตำแหน่งที่สูงขึ้น, บุคลากรสายสนับสนุน
หน้า: 110 - 118


Download บทความ
14 การบริหารจัดการโครงการของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ผู้แต่ง: ปรียาภรณ์ สุขงาม(ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร), นันท์นภัส จินดา(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล), นันท์นภัส จินดา(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: การบริการจัดการโครงการ, ระบบสารสนเทศ, เครื่องมือการบริหารจัดการโครงการ
หน้า: 119 - 129


Download บทความ
15 การพัฒนาระบบขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการขอคืนเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้แต่ง: พรรณพนัช จันหา(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ), สมเกียรติ ไทยปรีชา(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ), พรรณวิภา โชคพิกุลทอง(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ), นิรุทธ์ รวยรื่น(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน )
Keyword: ขอคืนเงิน, ค่าธรรมเนียม, ประสิทธิภาพ
หน้า: 130 - 142


Download บทความ
16 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ผู้แต่ง: จำนงค์ รักช้าง(คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), สุมิตตรา สุพรรณ์นอก(คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: ต้นทุนการผลิตบัณฑิต, ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต, การปันส่วนต้นทุน
หน้า: 143 - 157


Download บทความ
17 การพัฒนาระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์ด้วยโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์(สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์(สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: การโหวตด้วยโมบายแอปพลิเคชัน, ลงคะแนนเสียงดิจิทัล, เลือกตั้งออนไลน์, สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี, ไอออนิกเฟรมเวิร์ก
หน้า: 158 - 171


Download บทความ
18 การพัฒนาระบบจองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์(คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Keyword: ปฏิทินตารางเวลา, จองออนไลน์, การพัฒนาระบบ
หน้า: 172 - 181


Download บทความ
19 การพัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF)
ผู้แต่ง: กรกฎ ผกาแก้ว(ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม), สิรินธร สินจินดาวงศ์(ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
Keyword: การพัฒนาเว็บไซต์, ระบบสารสนเทศ, มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หน้า: 182 - 190


Download บทความ
20 การวิเคราะห์บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2565 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SciVal
ผู้แต่ง: สุรดา สุวรรณปักษ์(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), สุนันทา วงศ์ชาลี(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Keyword: การวิเคราะห์, บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, Scopus, Scival
หน้า: 191 - 199


Download บทความ
21 การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ไชยรัตน์ ศรีประสม(คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: สื่อออนไลน์, ปฏิบัติการ, วิศวกรรมอาหาร
หน้า: 200 - 209


Download บทความ
22 การพัฒนาวัสดุ สื่อหุ่นจำลอง โดยใช้ยางซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะเบื้องต้น ทางศัลยศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: สมพจน์ หวลมานพ(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: หุ่นจำลองซิลิโคน, สื่อวัสดุ, การฝึกทักษะ (หุ่น) , ศัลยศาสตร์
หน้า: 210 - 220


Download บทความ
23 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับการรับรู้เนื้อหารายวิชาของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: สุธาสินี หินแก้ว(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: ความสัมพันธ์, การจัดการเรียนการสอนออนไลน์, การรับรู้เนื้อหารายวิชา
หน้า: 221 - 232


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ