รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 10
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน - ธันวาคม 2564

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดนครปฐม
ผู้แต่ง: ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์, อุริส แจ้งเจริญ, สุภัสสรา วิภากูล
Keyword: การสื่อสารการตลาด, การตัดสินใจ, สถาบันอุดมศึกษา
หน้า: 1 - 10
( Download: 28 ครั้ง )

Download
5 การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานะการใช้งานเว็บไซต์ ที่จัดทำด้วยโปรแกรมจูมลาโดยแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและไลน์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี
Keyword: เฝ้าระวังเว็บไซต์, วิเคราะห์เว็บไซต์, จูมลา, ความปลอดภัยของเว็บไซต์, การบริหารจัดการเว็บไซต์
หน้า: 11 - 22
( Download: 25 ครั้ง )

Download
6 การวิเคราะห์การมีและการใช้หนังสือของห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: รวิวรรณ นาพิมพ์
Keyword: การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, หนังสือเฉพาะสาขาวิชา, ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน้า: 23 - 32
( Download: 20 ครั้ง )

Download
7 ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจสมัครเรียน การรับรู้สื่อ และส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ผู้แต่ง: สุภัสสรา วิภากูล, นภาพร สายชู, อิทธิพร ขำประเสริฐ, นันทิดา แคน้อย, ชนาธิป ทิพยานนท์
Keyword: การตัดสินใจสมัครเรียน, การรับรู้สื่อ, ส่วนประสมทางการตลาด , มหาวิทยาลัยเอกชน
หน้า: 33 - 43
( Download: 35 ครั้ง )

Download
8 การพัฒนารายวิชา MOOC เรื่อง การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง: จิราพร ธารแผ้ว, ธนายุทธ อังกิตานนท์, มนัสวี ศรีนนท์
Keyword: บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, บทเรียนออนไลน์
หน้า: 44 - 56
( Download: 20 ครั้ง )

Download
9 ความต้องการในการพัฒนาห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: สุภาพร คำรศ
Keyword: ความต้องการ, การพัฒนา, ห้องประชุม
หน้า: 57 - 65
( Download: 23 ครั้ง )

Download
10 แรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย
ผู้แต่ง: ปริญญ์ งามสุทธิ
Keyword: แรงจูงใจ, งานวิจัย, บุคลากรสายสนับสนุน, สำนักศึกษาทั่วไป
หน้า: 66 - 73
( Download: 28 ครั้ง )

Download
11 ความพึงพอใจของนักศึกษาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง
Keyword: ความพึงพอใจ, การเรียนการสอนปฏิบัติการ, สื่อวีดิทัศน์
หน้า: 74 - 82
( Download: 29 ครั้ง )

Download
12 การวิเคราะห์งบประมาณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วรรณวิมล วงศ์ถาวร
Keyword: วิเคราะห์งบประมาณ, บริหารงบประมาณ, งบประมาณเงินรายได้
หน้า: 83 - 91
( Download: 48 ครั้ง )

Download
13 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: อรุณพร สุดาวีระ
Keyword: สมรรถนะ, มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หน้า: 92 - 102
( Download: 37 ครั้ง )

Download
14 ความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปอาหาร เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผู้แต่ง: ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน, เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
Keyword: การให้บริการวิชาการ, บริการวิเคราะห์, บริการเครื่องมือ, บริการคำปรึกษาทางวิชาการ
หน้า: 103 - 114
( Download: 23 ครั้ง )

Download
15 ความรู้เกี่ยวกับการนำส่งเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ของบุคลากรที่มีหน้าที่ในการนำส่งเงินวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: ณวพร ฟองแก้ว
Keyword: ความรู้, การนำส่งเงิน, มหาวิทยาลัยพะเยา
หน้า: 115 - 124
( Download: 32 ครั้ง )

Download
16 การประเมินระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้แต่ง: สุภาวดี ประเสริฐสุข
Keyword: เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ
หน้า: 125 - 132
( Download: 25 ครั้ง )

Download
17 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติภายใต้ การบริหารจัดการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง: พัชนี สมพงษ์, ภัสราภรณ์ พรหมเทพ, ณัฐพงษ์ เพชรดีทน
Keyword: ผลลัพธ์การเรียนรู้, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หน้า: 133 - 142
( Download: 20 ครั้ง )

Download
18 การศึกษาปัญหา ความคาดหวัง ความต้องการและความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของบุคลากรและนักศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้แต่ง: ธีรวุฒิ นาคขำ, ภิรมย์ พาบุ
Keyword: ปัญหา, ความคาดหวัง, ความต้องการ, ความพึงพอใจ
หน้า: 143 - 153
( Download: 32 ครั้ง )

Download
19 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของงานพัสดุจากกรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: พิชามญชุ์ กาหลง
Keyword: ประเมินความเสี่ยง, งานพัสดุ, มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้า: 154 - 164
( Download: 123 ครั้ง )

Download
20 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงานภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้แต่ง: ละอองแก้ว พาบุ , ภิรมย์ พาบุ
Keyword: ความพึงพอใจ, สถานประกอบการ, การฝึกงาน
หน้า: 165 - 174
( Download: 30 ครั้ง )

Download
21 การออกแบบและสร้างเครื่องขัดชิ้นงานแบบจานคู่
ผู้แต่ง: ธนากร เกียรติขวัญบุตร, สุชาติ จันทรมณีย์, -
Keyword: เครื่องขัดชิ้นงานแบบจานคู่, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
หน้า: 175 - 185
( Download: 21 ครั้ง )

Download
22 การวิเคราะห์บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science
ผู้แต่ง: พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์
Keyword: บทความวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์, Scopus , Web of Science
หน้า: 186 - 194
( Download: 34 ครั้ง )

Download
23 ความพึงพอใจต่อการใช้งานในระบบเบิกจ่ายเงินของโปรแกรม PSU Management Accounting System (PSU-MAS) ของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วิภาภรณ์ นวลเลิศ
Keyword: ความพึงพอใจ , การใช้ระบบสารสนเทศ, ระบบเบิกจ่ายเงิน
หน้า: 195 - 203
( Download: 47 ครั้ง )

Download
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 17,473
Today : 60
Online : 8

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign