รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 11
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน - ธันวาคม 2565

1 ปกหน้า-สารบัญ
2 ปกหน้า ด้านใน กองบรรณาธิการ
3 บทบรรณาธิการ
4 ถอดบทเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ: เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ สู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ผู้แต่ง: ภาณุพันธุ์ อักษรเสือ(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล), อุทุมพร หลอดโค(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร), จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: การปรับปรุงคุณภาพ, การรับรู้, ประสบการณ์, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, การวิจัยเชิงคุณภาพ
หน้า: 1 - 12


Download บทความ
5 การพัฒนาระบบภาระงานบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: นพดล วรรณสอน(คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: ระบบภาระงาน, บุคลากรสายวิชาการ, การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน้า: 13 - 23


Download บทความ
6 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: รัตนา ใจบุญ(คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: การชี้บ่งอันตราย, วิเคราะห์ความเสี่ยง, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
หน้า: 24 - 31


Download บทความ
7 การพัฒนาระบบการจัดสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: กฤตยภร คุ่มเคี่ยม(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), รัตนา ขาวกริบ(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: การพัฒนาระบบจัดสอบ, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้า: 32 - 43


Download บทความ
8 ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการใช้งานเครื่องมือและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง: อมรรัตน์ หวลกะสิน(สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ), เพ็ญนภา ทองประไพ(สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
Keyword: เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, แบบประมวลก่อน-หลังการให้ความรู้, แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้า: 44 - 54


Download บทความ
9 เครื่องจ่ายไฟศักย์สูงแบบพัลส์อย่างง่ายที่ใช้คอยล์จุดระเบิด
ผู้แต่ง: นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
Keyword: แหล่งจ่ายไฟศักย์สูงแบบพัลส์, ไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดิสชาร์จ, ชอบน้ำ
หน้า: 55 - 66


Download บทความ
10 การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล Access Pharmacy และการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง: นวพร สุริยะ (ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), บุษดี ยอดพรหม(สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง)
Keyword: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, สาขาเภสัชศาสตร์, การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูล Accesss Pharmacy
หน้า: 67 - 77


Download บทความ
11 การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES) ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2563 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Keyword: นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า, อาจารย์ประจำ, ประกันคุณภาพ
หน้า: 78 - 87


Download บทความ
12 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานการรับและนำส่งเงินในระบบบัญชีและการเงิน เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: สิริมา เพ็ชรรัตน์(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ความพึงพอใจ , การใช้ระบบสารสนเทศ, รับและนำส่ง
หน้า: 88 - 96


Download บทความ
13 การวิเคราะห์การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: สุดใจ ผุดผาด(คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )
Keyword: เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์, บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์, บริการตรวจวิเคราะห์
หน้า: 97 - 106


Download บทความ
14 นโยบายสู่การปฏิบัติ: ผลสำเร็จของนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: อนงค์ ตังสุหน (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล), พิชามญชุ์ กาหลง(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: นโยบาย, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้า: 107 - 117


Download บทความ
15 การพัฒนาระบบรับสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ผู้แต่ง: วงศ์สวรรค์ ศรีมนตรีสง่า(สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Keyword: ระบบรับสมัคร, การพัฒนาระบบ, TCAS
หน้า: 118 - 128


Download บทความ
16 ทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนออนไลน์ใน ภาคปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: เพ็ญนภา ทองประไพ(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ), อมรรัตน์ หวลกะสิน(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ )
Keyword: ทัศนคติ, ความพึงพอใจ, การเรียนออนไลน์, ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน้า: 129 - 139


Download บทความ
17 ผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการสัญญาจ้างการวิจัยทางคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ชนินาถ สุริยะลังกา(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล )
Keyword: โควิด 19, สัญญา, การวิจัยทางคลินิก
หน้า: 140 - 147


Download บทความ
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: พลอยไพลิน เพชรแอน(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล), ชื่นสุมน สุขจิตร(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ปัจจัย, การตัดสินใจ, การศึกษา
หน้า: 148 - 155


Download บทความ
19 ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของกลุ่มงานนโยบายแผนและคลัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: อนันต์ แพงจันทร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ), นิรมล จำนงศรี(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ), มธุรดา สิงสุธรรม(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ), ธัญญธร พัวพิทยาธร(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ), ลลิตตา หินเทา(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ), ศศิธร เทียมมาลา(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Keyword: ความต้องการจำเป็น, ความคาดหวัง, การรับรู้, คุณภาพการบริการ
หน้า: 156 - 166


Download บทความ
20 ศึกษาสภาพการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: วทัญญู นาวิเศษ(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: การส่งเสริมการวิจัย, อาจารย์มหาวิทยาลัย, ทุนวิจัย
หน้า: 167 - 174


Download บทความ
21 วัสดุทดแทนราคาประหยัดสำหรับทวนสอบเครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลแบบพลวัต
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ), สัตยา บุญรัตนชู(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ), พิสมัย ปิ่นศรีทอง(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ )
Keyword: อะคริลิก, สมบัติเชิงกล, การทวนสอบ, เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลแบบพลวัต
หน้า: 175 - 184


Download บทความ
22 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและความผูกพันของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ชาโลมา กองสวัสดิ์(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
Keyword: ความสุข, ความผูกพันของบุคลากรการดำรงอยู่, ความทุ่มเท, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 185 - 195


Download บทความ
23 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการผลิตผลงานทางวิชาชีพ เพื่อประเมิน เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้แต่ง: รุ่งโรจน์ สุทธิสุข(กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี), ธีรวดี ยิ่งมี(กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
Keyword: ปัจจัยความสำเร็จ, พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน, ผลงานทางวิชาชีพ
หน้า: 196 - 214


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ