รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 12
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม-เมษายน 2566

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ไตรถิกา นุ่นเกลี้ยง(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ตัวชี้วัด , แนวทางพัฒนา, คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หน้า: 1 - 10


Download บทความ
5 การศึกษาสมบัติของมอร์ต้าร์ผสมเส้นใยจากเศษขวดน้ำดื่ม
ผู้แต่ง: มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Keyword: มอร์ต้าร์, เส้นใยจากเศษขวดน้ำดื่ม, แผ่นซีเมนต์เส้นใย, กำลังรับแรงอัด, โมดูลัสแตกร้าว
หน้า: 11 - 24


Download บทความ
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
ผู้แต่ง: สุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์(คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย)
Keyword: การตัดสินใจศึกษาต่อ, ระดับบัณฑิตศึกษา, อุเทนถวาย
หน้า: 25 - 37


Download บทความ
7 วิธีการตรวจสายพันธุ์ไวรัสเดงกี ด้วยวิธีดีเอ็นเอแบบแถบ
ผู้แต่ง: ไพศาล ขาวสัก(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), โกสุม จันทร์ศิริ(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: ไวรัสเดงกี, พีซีอาร์, โรคไข้เลือดออก, ดีเอ็นเอ เซ็นเซอร์
หน้า: 38 - 49


Download บทความ
8 การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและความเป็นประโยชน์ของการฝึกอบรมระบบออนไลน์ กรณีศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 79
ผู้แต่ง: วสันต์ ชุณห์วิจิตรา(สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต, ความเป็นประโยชน์, การฝึกอบรมระบบออนไลน์, นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูงรุ่นที่ 79
หน้า: 50 - 61


Download บทความ
9 การศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามทัศนะของหัวหน้าสำนักงานคณะ
ผู้แต่ง: ธรรญชนก ขนอม(คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
Keyword: สมรรถนะหลัก, สมรรถนะตามตำแหน่ง, สมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
หน้า: 62 - 75


Download บทความ
10 ศึกษาการรับรู้ความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: นภาพิศ หลิมสถาพรกุล(คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต ), จินดา รุ่งโรจน์ศรี(คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต ), ทัศนีย์ สามารถ(คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต ), ธงชัย สุธีรศักดิ์(คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต )
Keyword: ความปลอดภัย , พฤติกรรมความปลอดภัย , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , การรับรู้
หน้า: 76 - 86


Download บทความ
11 การบริหารจัดการห้อง Co–Working Space สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ปริญญ์ งามสุทธิ(สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Keyword: พัฒนาระบบ, บริหารจัดการ, ห้อง Co–Working Space
หน้า: 87 - 95


Download บทความ
12 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ผู้แต่ง: อุเทน หินอ่อน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
Keyword: งบประมาณ, การเบิกจ่ายงบประมาณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้า: 96 - 103


Download บทความ
13 การสำรวจระดับความผูกพันและแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: การบริหารงานบุคคล, ความผูกพันต่อองค์กร, การธำรงรักษาพนักงาน
หน้า: 104 - 113


Download บทความ
14 การยอมรับของบุคลากรคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ผู้แต่ง: ประคุณ ศาลิกร(คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: การยอมรับ, เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะประมง, คณะประมง
หน้า: 114 - 124


Download บทความ
15 การศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: ณิชาพัชร์ พุทธเมธา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: การตัดสินใจ, การเลือกเข้าศึกษา, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้า: 125 - 136


Download บทความ
16 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ผู้แต่ง: จิณณพัต ชื่นชมน้อย(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
Keyword: ฐานข้อมูลออนไลน์, การให้บริการ, ห้องสมุด
หน้า: 137 - 146


Download บทความ
17 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัสดุตามทัศนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ศรัณย์ภัทร์ ชิณสงคราม(กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Keyword: พฤติกรรมการปฏิบัติงาน, ทัศนะของบุคลากร, นักวิชาการพัสดุ
หน้า: 147 - 153


Download บทความ
18 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศลูกจ้างชาวต่างประเทศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้แต่ง: ศิริลักษณ์ พึ่งรอด(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )
Keyword: ฐานข้อมูล, เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบจัดการเอกสาร, ระบบแจ้งเตือน
หน้า: 154 - 164


Download บทความ
19 การพัฒนาที่ยั่งยืน: การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยงานวิจัย
ผู้แต่ง: ภาสกร บุญคุ้ม(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล), รัตนา ด้วยดี(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: การพัฒนาที่ยั่งยืน, งานวิจัย, มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
หน้า: 165 - 176


Download บทความ
20 ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออก ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: โสภิดา สุทธนะ(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: ปัจจัย, การลาออก, นิสิต
หน้า: 177 - 184


Download บทความ
21 การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วริญดา ประทุมวัลย์(คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: การจัดการสารเคมี, ห้องปฏิบัติการปลอดภัย, ลีน, ฐานข้อมูลสารเคมี
หน้า: 185 - 195


Download บทความ
22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในงานครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
ผู้แต่ง: ฐิตินันท์ ขันทอง(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ), ภิรมย์ พาบุ(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
Keyword: QR Code, ความพึงพอใจ , ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
หน้า: 196 - 204


Download บทความ
23 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียน กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้แต่ง: รุ้งนภา สุนทรศารทูล(กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน), พรรณพนัช จันหา(กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน), สมเกียรติ ไทยปรีชา(กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
Keyword: ความพึงพอใจ, การให้บริการ, งานทะเบียน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หน้า: 205 - 213


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ