รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 8
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน-ธันวาคม 2562

1 ปกวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
2 ปกหน้า-ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การวัดความคุ้มค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST) กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วิไลลักษณ์ ไชยเสน(ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ความคุ้มค่า, ความพึงพอใจ , ห้องสมุด , ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หน้า: 1 - 9


Download บทความ
5 การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแคโรทีนอยด์ในเยื่อหุ้มเมล็ดผลสุกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) ที่สภาวะการเก็บรักษาแตกต่างกัน
ผู้แต่ง: จิราภรณ์ พิมพ์ภูมี(เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), คมศร ลมไธสง(สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: ฟักข้าว, แคโรทีนอยด์, เบต้าแคโรทีน, ไลโคปีน
หน้า: 10 - 16


Download บทความ
6 การพยากรณ์จำนวนผู้รับบริการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: สุดใจ ผุดผาด(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Keyword: การพยากรณ์, เทคนิคปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย, เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย
หน้า: 17 - 25


Download บทความ
7 สมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของเยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับซีโอไลต์ 4 เอ ที่กราฟต์ด้วยพอลิ (2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต)
ผู้แต่ง: กุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์(งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), สันติ คูณทรัพย์(ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: พอลิ (2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต) , พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ , เยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสม , สมบัติเชิงความร้อน, ซีโอไลต์ 4 เอ, สมบัติเชิงกล
หน้า: 26 - 39


Download บทความ
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบิก - จ่ายสวัสดิการกองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ดวงธิดา ชูมาลี(ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ระบบสารสนเทศ, สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
หน้า: 40 - 53


Download บทความ
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ภายใต้ระบบทีแคส (TCAS)
ผู้แต่ง: สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล(ฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), นงลักษณ์ เกตุบุตร(ฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: การตัดสินใจ, การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา, ระบบทีแคส
หน้า: 54 - 62


Download บทความ
10 การผลิตโปรตีน recombinant Interferon -2b จากการเพาะเลี้ยง Escherichia coli BL21(DE3) ในระดับฟลาสก์
ผู้แต่ง: ภารุจีร์ ภูมิไกล(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล), นิพัทรา พรมมาอินทร์(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล), อรชร ทองดอนง้าว(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล), วันวิสาข์ ทองคำวิฑูรย์(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: E. coli BL21(DE3), ความหนาแน่นเซลล์, อินเตอร์เฟอรอน, inclusion body
หน้า: 63 - 71


Download บทความ
11 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบและผลของมะระญี่ปุ่น (Momordica charantia L.)
ผู้แต่ง: วัลลภา จิตตะชัย(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: มะระญี่ปุ่น, ช่วงอายุ, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
หน้า: 72 - 76


Download บทความ
12 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดระบบการประชุมคณะกรรมการประจำคณะและการประชุมผู้บริหาร โดยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะในกลุ่มคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง: ธนากร โคธิเสน(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), วุฒิชัย ศรีโสดาพล(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ, การประชุมผู้บริหาร, การเทียบเคียง
หน้า: 77 - 88


Download บทความ
13 สถานภาพกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้แต่ง: กัลยา แซ่ลิ่ม(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
Keyword: กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รายรับ, รายจ่าย
หน้า: 89 - 96


Download บทความ
14 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
15 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ