รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 8
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน-ธันวาคม 2562

1 การวัดความคุ้มค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST) กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วิไลลักษณ์ ไชยเสน(ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ความคุ้มค่า, ความพึงพอใจ , ห้องสมุด , ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หน้า: 1 - 9


Download บทความ
2 การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแคโรทีนอยด์ในเยื่อหุ้มเมล็ดผลสุกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) ที่สภาวะการเก็บรักษาแตกต่างกัน
ผู้แต่ง: จิราภรณ์ พิมพ์ภูมี(เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), คมศร ลมไธสง(สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: ฟักข้าว, แคโรทีนอยด์, เบต้าแคโรทีน, ไลโคปีน
หน้า: 10 - 16


Download บทความ
3 การพยากรณ์จำนวนผู้รับบริการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: สุดใจ ผุดผาด(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Keyword: การพยากรณ์, เทคนิคปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย, เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย
หน้า: 17 - 25


Download บทความ
4 สมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของเยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับซีโอไลต์ 4 เอ ที่กราฟต์ด้วยพอลิ (2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต)
ผู้แต่ง: กุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์(งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), สันติ คูณทรัพย์(ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: พอลิ (2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต) , พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ , เยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสม , สมบัติเชิงความร้อน, ซีโอไลต์ 4 เอ, สมบัติเชิงกล
หน้า: 26 - 39


Download บทความ
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบิก - จ่ายสวัสดิการกองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ดวงธิดา ชูมาลี(ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ระบบสารสนเทศ, สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
หน้า: 40 - 53


Download บทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ