การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
11-12 ธันวาคม 2566
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท รับจำนวน 120 คนเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบ
 

รายละเอียดการชำระเงิน

 บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี “ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

     แห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เลขที่บัญชี  521-0-877-841

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด/หมายเหตุ

 

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน