รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
18-19 พฤษภาคม 2566 ณ ณ สวนแสนปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 2
27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 1
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด ลงทะเบียน