รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

การสร้างนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
21-22 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด ลงทะเบียน
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒
13-14 มิถุนายน 2566 ณ Zoom Meeting

จัดโดย
เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด ลงทะเบียน
เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้
29-30 มิถุนายน 2566 ณ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด ลงทะเบียน