รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

โครงการค่ายฝึกอบรมการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
13-15 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ปขมท.

รายละเอียด ลงทะเบียน
งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
6-7 ธันวาคม 2567 ณ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด ลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 10
1-2 สิงหาคม 2567 ณ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด ลงทะเบียน