รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
3-6 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมในตัวเมืองหาดใหญ่ และโรงแรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย

จัดโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. ปัตตานี

รายละเอียด ลงทะเบียน
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 : ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จัดโดย
เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด ลงทะเบียน
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
11-12 ธันวาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ

รายละเอียด ลงทะเบียน