รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10
8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย
เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด ลงทะเบียน
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จ.ภูเก็ต

จัดโดย
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท.

รายละเอียด ลงทะเบียน
ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10
1-3 ธันวาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมมศึกษา ปขมท.

รายละเอียด ลงทะเบียน