รายชื่อการแจ้งการโอนเงิน
" การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา” "

สำหรับท่านที่เคยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินไปแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อแสดงในหน้านี้
กรุณาทำการกรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินอีกครั้ง ที่เมนู "แจ้งการชำระเงิน"

เลือกรายการงานประชุม :
ลำดับ รายชื่อผู้แจ้งการชำระเงิน วันที่แจ้ง วันที่ชำระเงิน ชำระเงินค่า การประชุม/ที่พัก การตรวจสอบ