รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 9
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน-ธันวาคม 2563

1 ปกหน้า-สารบัญ
2 ปกหน้า-ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยแนวคิด ECRS
ผู้แต่ง: ณัฐพงษ์ เพชรดีทน(สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น), พัชนี สมพงษ์(สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: การปรับปรุง, กระบวนการบริหาร, ECRS, ความสูญเปล่า
หน้า: 1 - 11


Download บทความ
5 ความสุขของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ธรรญชนก ขนอม(คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
Keyword: ความสุขของบุคลากร, ความสุขด้านใฝ่รู้ดี, ความสุขด้านจิตวิญญาณดี, ความสุขด้านผ่อนคลายดี
หน้า: 12 - 20


Download บทความ
6 ผลของมอลโทเดกซ์ทรินต่อความคงสภาพของสารสกัดมะตูมที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย
ผู้แต่ง: สมชาย หลวงสนาม(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: มะตูม, มอลโทเดกซ์ทริน, ความคงสภาพ
หน้า: 21 - 29


Download บทความ
7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้จริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: อรนุช กำเนิดมณี(คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
Keyword: ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, ผลการเรียนรู้จริง, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หน้า: 30 - 41


Download บทความ
8 การพัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณสารสเตอรอลจากพืชด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ผู้แต่ง: จรรยา แสงเขียว(สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: สารสเตอรอลจากพืช , ปฏิกิริยาซาปอนนิฟิเคชันโดยตรง , การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
หน้า: 42 - 50


Download บทความ
9 การทดสอบหาชนิดของกรดไขมันในน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ โดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี
ผู้แต่ง: วราภรณ์ รัศมีผะกาย(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: กรดไขมัน, แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี, น้ำมันพืช, ไขมันสัตว์
หน้า: 51 - 62


Download บทความ
10 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง: วรัญญู ดอนเหนือ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ทองรวี ศิลาน้อย(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: การรับรู้สื่อ, สื่อประชาสัมพันธ์การสื่อสารในองค์กร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า: 63 - 71


Download บทความ
11 ความประทับใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้แต่ง: สุภัสสรา วิภากูล(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), สุขุม ปิ่นวิถี(ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยคริสเตียน), ชนาธิิป ทิพยานนท์(กลุ่มงานแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: ความประทับใจ , การให้บริการ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หน้า: 72 - 82


Download บทความ
12 ความผูกพันของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ชาโลมา กองสวัสดิ์(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)
Keyword: แนวทางการพัฒนา, ความผูกพันต่อองค์กร, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 83 - 96


Download บทความ
13 สถาบันอุดมศึกษากับการบริหารธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง: ฐิติรัตน์ จันทรดารา(ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยคริสเตียน), กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: การบริหารธุรกิจ, ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ, สถาบันอุดมศึกษา
หน้า: 97 - 108


Download บทความ
14 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: วลัญช์ชัย ปราณธัญธนดิษย์(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: กองทุน, รับบริจาค, เบิกจ่าย, การพัฒนาระบบ, ระบบสารสนเทศ
หน้า: 109 - 122


Download บทความ
15 ความสนใจของนิสิตนักศึกษาในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้แต่ง: รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), สุมิตร สุวรรณ(คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: ความสนใจ, การตัดสินใจ, ระดับปริญญาโท
หน้า: 123 - 136


Download บทความ
16 การประยุกต์ใช้การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง(สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
Keyword: ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ, การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ
หน้า: 137 - 148


Download บทความ
17 แนวทางการสื่อสารการตลาดสำหรับการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน), เสาวลักษณ์ นัทธีศรี(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: การสื่อสารการตลาด, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หน้า: 149 - 160


Download บทความ
18 การพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยสมองกลฝังตัว
ผู้แต่ง: ถนอม กองใจ(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: ระบบตรวจสอบ, วัดไฟฟ้า, สมองกลฝังตัว, การใช้ไฟฟ้า
หน้า: 161 - 169


Download บทความ
19 ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: เฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: ประกันคุณภาพการศึกษา, เกณฑ์ CUPT QA, รายงานการประเมินตนเอง
หน้า: 170 - 177


Download บทความ
20 การประยุกต์รูปแบบ ICT แจ้งเตือนสารสนเทศด้วยเทคนิค Line notify API ในสถานการณ์ COVID-19
ผู้แต่ง: สาวิตรี วงษ์นุ่น(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
Keyword: การแจ้งเตือน , การส่งข้อความอัตโนมัติ, ระบบสารสนเทศ
หน้า: 178 - 187


Download บทความ
21 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ภัณฑิรา วิเชียร(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), จินตนา นกอยู่(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), อฏฐม สาริบุตร(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )
Keyword: ความพึงพอใจ, ผู้รับบริการ, การบริการ
หน้า: 188 - 195


Download บทความ
22 คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้แต่ง: อุเทน หินอ่อน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
Keyword: คุณภาพชีวิต, ความสุข, ความผูกพันต่อองค์กร
หน้า: 196 - 205


Download บทความ
23 สถานภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
Keyword: สภาพงานสารบรรณ, สมรรถนะ, ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
หน้า: 206 - 217


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
25 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ