รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 6
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน - ธันวาคม 2560

1 ปกวารสาร
2 บทบรรณาธิการ
3 บทบาทหน้าที่สาคัญของฝ่ายสนับสนุนต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
4 การทาข้อตกลงร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
5 การประเมินและการนาไปประยุกต์ใช้ กระบวนการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 การศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol Opinion Towards IPSR Mahidol Application Usage
8 การออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสตริปแบบไมโมติดตั้งในรถยนต์โดยสาร สาหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556
10 การประยุกต์ใช้หลอดไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง (LED) กับกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้กระจก รับแสงรุ่น WILD (HEERBRUGG) SWITZERLAND M11
11 ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของเลขานุการผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12 หลักเกณฑ์และคาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
13 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ