รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 7
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม - เมษายน 2561

1 ปกวารสาร
2 บทบรรณาธิการ
3 บทบาทและหน้าที่บุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาไทย
4 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา 2560
8 ะบบบริหารงานแจ้งซ่อมบารุงออนไลน์
9 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560
10 ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะของงานยานยนต์ กองธุรการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
11 การพัฒนาระบบคลังสารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน
12 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายปฏิบัติการในสานักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 หลักเกณฑ์และคาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
14 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ