รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 7
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

1 ปกวารสาร
2 บทบรรณาธิการ
3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
4 ความคิดเห็นต่อสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุ าษฎร์ธานี
5 การตรวจสอบเชื้อ Salmonella spp. ด้วยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบ กับวิธีทางอิมมูโนวิทยาในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ และโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจนับครุภัณฑ์
7 การศึกษาความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของบคุ ลากรคณะวิทยาศาสตร์ต่อ การบริหารจัดการด้านพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 การวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณรายจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
12 การใช้สื่อออนไลน์ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตจดหมายข่าวฯ “ประชากรและการพัฒนา”
13 ผลของสภาวะการพาสเจอร์ไรซ์ต่อคุณภาพน้ำอัญชันพร้อมดื่มระหว่างการเก็บรักษา
14 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อกำหนดแบบแผนในการให้บริการ
15 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ