แผนปฏิบัติการ เครือข่ายสายสนับสนุน ปขมท.


ชื่อโครงการ
จำนวน ปี 2562 ปี 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสนเทศ
200 คน      20-21                        
2. ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8
 200 คน   29-30                          
3. งานมหกรรมด้านพัฒนาระบบงานประจำ งานวิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 4
 200 คน     12-13                        
4. ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและบริการการศึกษา
 200 คน  31  1                          
5. การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
 200 คน             1-3                
6. เครือข่ายพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ
                               
7. การประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานกายภาพ
 200 คน        16-17                      
8. ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 200 คน                    23-24          
9. ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล
 250 คน            ยังไม่ระบุ                  
10. ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ
 150 คน         8-9                    
11. ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7
 150 คน    10-12