ลำดับ วันที่ รายการประชุมวิชาการการวิจัย ระดับชาติ
1 13 มี.ค. 2566 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
2 30 มี.ค. 2565 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
3 09 ส.ค. 2564 โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมก
4 06 ส.ค. 2563 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 "ธรรมร
5 20 มิ.ย. 2562 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
6 11 เม.ย. 2558 หัวข้อการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติ 4
7 20 มี.ค. 2558 หัวข้อการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติ 3
8 20 ก.พ. 2558 หัวข้อการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติ 2
9 29 ม.ค. 2558 หัวข้อการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติ 1