ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 22

คำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการคนที่ 3 และ 4

คำสั่งที่ 10/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา

 

คำสั่งที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่าย 


 เพลง ปขมท. เนื้อร้อง-ทำนอง

 

เพลง ปขมท.

 

 

 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท.

นายเรวัต รัตนกาญจน์ (ม.อ.)
ประธาน ปขมท. ชุดที่ 22
rewat.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ : -
นางสาวนุษรา ปานกรด (จุฬา)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
pnusara@chula.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายสิทธิชัย พันเศษ (มธ.)
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
sittichai@asia.tu.ac.th
โทรศัพท์ : -
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ (มช.)
กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
tom3327@hotmail.com
โทรศัพท์ : -
ดร. จิระประภา ศรีปัตตา (มน.)
กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
jirapraphas_nu@hotmail.com
โทรศัพท์ : -
นายใหม่ ภูผา (มบ.)
กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
mai@buu.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายชูโชค ชูเจริญ (มก.)
กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
kpsccc@ku.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล
กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
000000@gmail.com
โทรศัพท์ : -
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง (มมส.)
กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
krissada.sak@o365.msu.ac.th
โทรศัพท์ : -
นางสาวปิยนุช รัตนกุล(มม.)
กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ
piyanuch.rat@mahidon.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (สพบ.)
กรรมการบริหาร
paphanphon.p@nida.ac.th
โทรศัพท์ : -
ว่าที่พันตรี ดร.โยธิน ไพรพนานนท์ (มร.)
กรรมการบริหาร
000000@gmail.com
โทรศัพท์ : -
นางสุรีพร เป็งเงิน (มทร.ธัญบุรี)
กรรมการบริหาร
000000@gmail.com
โทรศัพท์ : -
นายฉัตรชัย พรหมนา (มอบ.)
กรรมการบริหาร
chatchai.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ : -
นางวีณา ฤทธิ์รักษา (ม.อ.)
เลขาธิการ ปขมท.
vena.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ : -
นางดนยา วราสิทธิชัย (ม.อ.)
รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 1
donya.w@psu.ac.th
โทรศัพท์ : -
นางสาวพิกุล แซ่เจน (ม.อ.)
รองเลขาธิการ ปขมท.คนที่ 2
pikun.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา (มจธ.)
รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 3
chatchai.moo@kmutt.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายสันติ เส็นหมาน (ม.อ.)
รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 4
sunti.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ : -
 


ที่ปรึกษา ปขมท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ :
รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย (มร.)
รองอธิการบดี มร.ฝ่ายธุรการ
vp-businessaffairs@rumail.ru.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายสิน พวงสุวรรณ (จุฬาฯ)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นางยุคล ทองตัน (มอ.หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายวิฑูรย์ อร่ามพงษ์พันธ์ (มข)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นางรวมพร อินทรประสงค์ (มจล.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายจีรเดช เกษมสุข (มช.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นาบปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (มจ.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายบุญสิทธิ์ บัวบาน (มอ. หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายอมร สินเธาว์ (มข.)
ที่ปรึกษา ปขมท.

โทรศัพท์ :
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ (มอบ.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ (มทร.ตะวันออก)
ที่ปรึกษา
-
โทรศัพท์ : -
นายคมกริช ชนะศรี (มอ.หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา
-
โทรศัพท์ : -
นายคนอง วรรณศรี (มร.)
ที่ปรึกษา
kanong@ru.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายประสาน ชนาพงษ์จารุ (มสธ.)
ที่ปรึกษา
-
โทรศัพท์ : -
นางจริยา ปัญญา (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
ที่ปรึกษา
-
โทรศัพท์ : -
ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ (มข.)
ที่ปรึกษา
suwpie@kku.ac.th
โทรศัพท์ : -