ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

 

เว็บไซต์: เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย