ตารางเจ้าภาพการประชุม ปขมท. ประจำปี 2563-2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19

ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (สกอ. กรุงเทพฯ)

ครั้งที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ครั้งที่ 2/2560 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 (ม.อุบลราชธานี)

ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 (โรงแรมเอเซีย กทม.)

ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 (ม.ขอนแก่น)

ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (ม.พะเยา วิทยาเขตเชียงราย)

ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 (ม.เชียงใหม่)

ครั้งที่ 2/2561 วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2564 (ม.บูรพา)

ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที 13 กรกฏาคม 2561 (ม.อุบลราชธานี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ชุดที่ 19

ครั้งที่ 78 (1/2560) วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ครั้งที่ 79 (2/2560) วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 (โรงแรมเอเซีย กทม.)

ครั้งที่ 80 (3/2560) วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 (ม.ขอนแก่น)

ครั้งที่ 81 (4/2560) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (ม.พะเยา)

ครั้งที่ 82 (1/2561) วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (ม.เชียงใหม่)

ครั้งที่ 83 (2/2561) วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 (ม.บูรพา)

ครั้งที่ 84 (3/2561) วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 (ม.นเรศวร)

ครังที่ 85 (4/2561) วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 (ม.อุบลราชธานี)

ครั้งที่ 86 (5/2561) วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 (ม.สงขลานครินทร์, จ.กระบี่)

ตารางการประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. และกรรมการ สามัญ ปขมท. ชุดที่ 20 ประจำปี 2561-2563 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20

ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; สกอ.)

ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่่ 5 เมษายน 2562 (ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม)

ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ม.สงขลานครินทร์ กระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่)

ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี)

ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน)

ครั้งที่ 6(1/2563) วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2563 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ)

ครั้งที่ 7(2/2563)

ครั้งที่ 8(3/2563)

ครั้งที่ 9(4/2563)

ครั้งที่ 10(5/2563)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20

ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (ม.เชียงใหม่)

ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 (สกอ. กรุงเทพฯ)

ครั้งที่ 2/2562 วันศูกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม)

ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ม.สงขลานครินทร์ กระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่)

ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี)

ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน)

ครั้งที่ 6(1/2563) วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ)

ครั้งที่ 7(2/2563)

ครั้งที่ 8(3/2563)

ครั้งที่ 9(4/2563)

ครั้งที่ 10(5/2563)

วาระการประชุมคณะกรรมการ  ปขมท. สมัยสามัญ ชุดที่ 20

ครั้งที่ 87 (6/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (ม.เชียงใหม่)

ครั้งที่ 88 (1/2562) วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 (ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม)

ครั้งที่ 89 (2/2562) วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ม.สงขลานครินทร์: กระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่)

ครั้งที่ 90 (3/2562) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี)

ครั้งที่ 91 (4/2562) วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน)

ครั้งที่ 92 (1/2563)

ครั้งที่ 93 (2/2563)

ครั้งที่ 94 (3/2563)

ครั้งที่ 95 (4/2563)

ครั้งที่ 96 (5/2563)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ชุดที่ 20 

ครั้งที่ 87 (6/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (ม.เชียงใหม่)

ครั้งที่ 88 (1/2562) วันอาทิตย์ที่ 7 เมษยายน 2562 (ม.มหิดล)

ครั้งที่ 89 (2/2562) วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ม.สงขลานครินทร์: กระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่)

ครั้งที่ 90 (3/2562) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี)

ครั้งที่ 91 (4/2562)  วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน)

ครั้งที่ 92 (1/2563)

ครั้งที่ 93 (2/2563)

ครั้งที่ 94 (3/2563)

ครั้งที่ 95 (4/2563)

ครั้งที่ 96 (5/2563)