ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำงานวิจัย Full Text
1 บริบทของการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
IT
[ ปี 2557 ]

1.  ปัทมา
2.  ราตรี
 

2 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
-
[ ปี 2551 ]