มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดการประชุม โดยมีคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งในรูปแบบ onsite และ online นำโดย นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. ชุดที่ 22 นางสาวนุสรา ปานกรด รองประธาน ปขมท. ท่านที่ 1 ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ที่ปรึกษา และนางสาวพัชรี ท้วมใจดี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัย การคัดลอกผลงานวิจัยและการสืบค้นวรรณกรรมเพื่อการจัดการองค์ความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง MainConference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมเกือบ 300 คน
 
 
 

วันที่ : 16 มิ.ย. 2566