ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567 

หัวข้อ "มองย้อนสะท้อนอนาคต การปฏิวัติการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน"
"Looking Back for Looking Forward: Revolutionizing Support Staff Toward Sustainable Thai Higher Education"


ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

พบกับ

  • การประกาศผลบุคลากรดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566

  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลัง soft power กับการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • ชมบูธแสดงผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน ดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 

  • บรรยายพิเศษ เรื่อง “บุคลากรสายสนับสนุนกับการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ประธานคณะกรรมการนโยบาย บริหารบุคคล/ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางความสำเร็จสู่ความภาคภูมิ” ผู้ร่วมเสวนา บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้นำเสวนา โดย นางสาวนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร มนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • การบรรยาย เรื่อง "บทบาทและความสำคัญของนวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยไทย" โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมการแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

  • การบรรยาย เรื่อง  “การปฏิวัติการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสังคมดิจิทัล เพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ” โดย นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. และ วิดีโอคลิป “การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical Thinking) สู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาคนและองค์การที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • การบรรยาย เรื่อง “AI นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอนาคตกับการพัฒนางานของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  • อยากแหลง อยากเล่า "แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต : สไตล์ป้าจุรี” โดย นายจุรี (ตรัย) นุ่มแก้ว ดาว TIK TOK และนักสร้างแรงบันดาลใจ

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ 
ssc.pn.psu.ac.th/conference/

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน โครงการ และกำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสารอนุมัติโครงการ

 

 

วันที่ : 09 พ.ค. 2567> 29 มี.ค. 2567 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
> 03 เม.ย. 2567 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
> 25 เม.ย. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
> 20 ก.พ. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์
> 25 พ.ค. 2567 : ขอเชิญ upskill ทางด้านเทคโนโลยีหลักสูตร การสร้าง dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น
> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 21 ส.ค. 2566 : “การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”
> 12 พ.ค. 2566 : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 15 (Proceedings)
> 07 พ.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4