รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 7
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน - ธันวาคม 2561

1 ปกวารสาร
2 บทบรรณาธิการ
3 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนางานประจำอย่างต่อเนื่อง
4 ปัจจัยเกื้อหนุนในการทำวิจัยตามแผนงานของอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5 แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ของสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม
7 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สจล.
8 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2559 - 2561
9 ปัจจัยที่เอื้อต่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559
10 นวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดอ่อนความถี่สูงย่าน ยู เอช เอฟ
11 วัสดุมาตรฐานสำหรับเทคนิควิเคราะห์ EPMA เพื่อการวิเคราะห์ยูเรเนียมและทอเรียม
12 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการบาบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนแบบไหล ต่อเนื่อง โดยการใช้สารไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับการออกซิเดชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
13 การบริหารจัดการเพื่อลดของเสียกลุ่มที่ไม่ทราบชนิดในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ในน้ามันไบโอดีเซล จากน้ามันปาล์มดิบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
15 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
16 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ