Clip การบรรยาย และ Power point เรื่องการเป็นสมาชิก กบข.แล้วได้อะไร สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 ดาวน์โหลด Powerpoint

 

วันที่ : 03 ก.ค. 2564> 29 มี.ค. 2567 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
> 03 เม.ย. 2567 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
> 25 เม.ย. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
> 09 พ.ค. 2567 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567
> 20 ก.พ. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์
> 25 พ.ค. 2567 : ขอเชิญ upskill ทางด้านเทคโนโลยีหลักสูตร การสร้าง dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น
> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 21 ส.ค. 2566 : “การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”
> 12 พ.ค. 2566 : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 15 (Proceedings)
> 07 พ.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565