รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 11
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

1 ปกหน้า-สารบัญ
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 ผลลัพธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ผู้แต่ง: อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล), วิภาดา ช่วยรักษา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ผลลัพธ์, ความพึงพอใจ, การฝึกปฏิบัติงาน
หน้า: 1 - 8


Download บทความ
5 การเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ธิดาพร บุญเม่น(คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: การเดินทางเข้าประเทศไทย, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), วิถีชีวิตใหม่
หน้า: 9 - 18


Download บทความ
6 การสอนงานด้านการเงินและบัญชี: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: อริยา พุ่มพวง(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ชาลินี ทองใบ(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: การสอนงาน, เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน, ความพึงพอใจ
หน้า: 19 - 29


Download บทความ
7 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ชาโลมา กองสวัสดิ์(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
Keyword: ความผูกพันของบุคลากร, การดำรงอยู่, ความทุ่มเท, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 30 - 41


Download บทความ
8 การพัฒนาระบบต้นแบบดาต้ามาร์ทสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ผู้แต่ง: วลัญช์ชัย ปราณธัญธนดิษย์(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: ดาต้ามาร์ท, คลังข้อมูลขนาดเล็ก, ฐานข้อมูล, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, รายงานสรุปในหน้าเดียว
หน้า: 42 - 51


Download บทความ
9 การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการทำงานวิจัยสถาบันของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: ความต้องการ, แรงจูงใจ, การทำงานวิจัยสถาบัน, บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หน้า: 52 - 61


Download บทความ
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: พลากร อุดมกิจปกรณ์(สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา )
Keyword: การตัดสินใจ, การเลือกเข้าศึกษา, หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
หน้า: 62 - 70


Download บทความ
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะนำบอกต่อของนักศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ผู้แต่ง: อัจฉราวรรณ ช่วยเนียม(สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
Keyword: การแนะนำบอกต่อ, องค์ประกอบของมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง
หน้า: 71 - 82


Download บทความ
12 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ธัญญธร พัวพิทยาธร(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Keyword: การพัฒนาแนวทาง, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้า: 83 - 92


Download บทความ
13 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้แช่เก็บตัวอย่าง
ผู้แต่ง: สัตยา บุญรัตนชู(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ทรงสุดา พรหมทอง(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ฮัมดัน มะเซ็ง(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ระบบแจ้งเตือน
หน้า: 93 - 102


Download บทความ
14 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การผลิตบัณฑิตและแนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: ทัศน์วรรณ เทพสุวรรณ์(ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
Keyword: ผลสัมฤทธิ์, ระดับบัณฑิตศึกษา , เคมีอุตสาหกรรม
หน้า: 103 - 109


Download บทความ
15 การพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี 1 ตามมาตรฐานการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
ผู้แต่ง: กาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาวลัยลักษณ์)
Keyword: ห้องปฏิบัติการเคมี1 , ESPReL Peer Evaluation, ห้องปฏิบัติการปลอดภัย , ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้า: 110 - 123


Download บทความ
16 ความท้าทายและกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE): กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
ผู้แต่ง: กิตติปัทม์ แสงงาม(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ความท้าทายและกลยุทธ์, การพัฒนาหลักสูตร , การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
หน้า: 124 - 136


Download บทความ
17 การพัฒนาระบบการติดตามผลงานตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: จันทนา อ่อนดี(สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ระบบสารสนเทศ, การติดตามผลงานตีพิมพ์, ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์
หน้า: 137 - 150


Download บทความ
18 การวิเคราะห์ผลการจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง(คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: การจัดอบรม, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, รูปแบบกิจกรรม, แผนผังก้างปลา
หน้า: 151 - 158


Download บทความ
19 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: อรนุช กำเนิดมณ๊(คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ)
Keyword: ผลการเรียนรู้, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF), สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน้า: 159 - 170


Download บทความ
20 การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของตัวอย่างน้ำควบคุมสำหรับควบคุมคุณภาพการทดสอบปริมาณน้ำด้วยวิธีไทเทรตแบบคาร์ลฟิชเชอร์
ผู้แต่ง: ทรงสุดา พรหมทอง(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), วัชระ แก้วสุวรรณ์(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ตัวอย่างน้ำควบคุม, ปริมาณน้ำ, การไทเทรตแบบคาร์ลฟิชเชอร์
หน้า: 171 - 181


Download บทความ
21 การประยุกต์ใช้ คิวอาร์โค้ด กูเกิลฟอร์ม และ กูเกิลคาเลนดาร์ ในการบริหารจัดการระบบจองห้องเรียน
ผู้แต่ง: ณัฎฐนิช พยนต์ยิ้ม(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), ปภาอร เขียวสีมา(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), ลักษิกา สว่างยิ่ง(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), พรพัฒน์ ธีรโสภณ(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: คิวอาร์โค้ด, กูเกิลฟอร์ม, กูเกิลคาเลนดาร์
หน้า: 182 - 192


Download บทความ
22 การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยแนวคิด ECRS คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: บรรณกร แซ่ลิ่ม(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ปรับปรุงกระบวนการ, การประกันคุณภาพ, แผนผังกระบวนการไหล, แผนผังก้างปลา, หลักการลดความสูญเปล่า
หน้า: 193 - 204


Download บทความ
23 การพัฒนากระบวนการเตรียมซอฟต์แวร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส
ผู้แต่ง: ถนอม กองใจ(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200), อริษา ทาทอง(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200)
Keyword: กระบวนการจัดเตรียม, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
หน้า: 205 - 212


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ