รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 11
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

1 ปกหน้า-สารบัญ
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 ผลลัพธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ผู้แต่ง: อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา, วิภาดา ช่วยรักษา
Keyword: ผลลัพธ์, ความพึงพอใจ, การฝึกปฏิบัติงาน
หน้า: 1 - 8
( Download: 29 ครั้ง )

Download
5 การเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ธิดาพร บุญเม่น
Keyword: การเดินทางเข้าประเทศไทย, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), วิถีชีวิตใหม่
หน้า: 9 - 18
( Download: 25 ครั้ง )

Download
6 การสอนงานด้านการเงินและบัญชี: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: อริยา พุ่มพวง, ชาลินี ทองใบ
Keyword: การสอนงาน, เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน, ความพึงพอใจ
หน้า: 19 - 29
( Download: 20 ครั้ง )

Download
7 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ชาโลมา กองสวัสดิ์
Keyword: ความผูกพันของบุคลากร, การดำรงอยู่, ความทุ่มเท, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 30 - 41
( Download: 34 ครั้ง )

Download
8 การพัฒนาระบบต้นแบบดาต้ามาร์ทสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ผู้แต่ง: วลัญช์ชัย ปราณธัญธนดิษย์
Keyword: ดาต้ามาร์ท, คลังข้อมูลขนาดเล็ก, ฐานข้อมูล, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, รายงานสรุปในหน้าเดียว
หน้า: 42 - 51
( Download: 27 ครั้ง )

Download
9 การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการทำงานวิจัยสถาบันของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
Keyword: ความต้องการ, แรงจูงใจ, การทำงานวิจัยสถาบัน, บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หน้า: 52 - 61
( Download: 31 ครั้ง )

Download
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: พลากร อุดมกิจปกรณ์
Keyword: การตัดสินใจ, การเลือกเข้าศึกษา, หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
หน้า: 62 - 70
( Download: 30 ครั้ง )

Download
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะนำบอกต่อของนักศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ผู้แต่ง: อัจฉราวรรณ ช่วยเนียม
Keyword: การแนะนำบอกต่อ, องค์ประกอบของมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง
หน้า: 71 - 82
( Download: 17 ครั้ง )

Download
12 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ธัญญธร พัวพิทยาธร
Keyword: การพัฒนาแนวทาง, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้า: 83 - 92
( Download: 33 ครั้ง )

Download
13 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้แช่เก็บตัวอย่าง
ผู้แต่ง: สัตยา บุญรัตนชู, ทรงสุดา พรหมทอง, ฮัมดัน มะเซ็ง
Keyword: ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ระบบแจ้งเตือน
หน้า: 93 - 102
( Download: 24 ครั้ง )

Download
14 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การผลิตบัณฑิตและแนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: ทัศน์วรรณ เทพสุวรรณ์
Keyword: ผลสัมฤทธิ์, ระดับบัณฑิตศึกษา , เคมีอุตสาหกรรม
หน้า: 103 - 109
( Download: 24 ครั้ง )

Download
15 การพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี 1 ตามมาตรฐานการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
ผู้แต่ง: กาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล
Keyword: ห้องปฏิบัติการเคมี1 , ESPReL Peer Evaluation, ห้องปฏิบัติการปลอดภัย , ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้า: 110 - 123
( Download: 46 ครั้ง )

Download
16 ความท้าทายและกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE): กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
ผู้แต่ง: กิตติปัทม์ แสงงาม
Keyword: ความท้าทายและกลยุทธ์, การพัฒนาหลักสูตร , การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
หน้า: 124 - 136
( Download: 34 ครั้ง )

Download
17 การพัฒนาระบบการติดตามผลงานตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: จันทนา อ่อนดี
Keyword: ระบบสารสนเทศ, การติดตามผลงานตีพิมพ์, ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์
หน้า: 137 - 150
( Download: 31 ครั้ง )

Download
18 การวิเคราะห์ผลการจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง
Keyword: การจัดอบรม, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, รูปแบบกิจกรรม, แผนผังก้างปลา
หน้า: 151 - 158
( Download: 34 ครั้ง )

Download
19 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: อรนุช กำเนิดมณ๊
Keyword: ผลการเรียนรู้, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF), สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน้า: 159 - 170
( Download: 18 ครั้ง )

Download
20 การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของตัวอย่างน้ำควบคุมสำหรับควบคุมคุณภาพการทดสอบปริมาณน้ำด้วยวิธีไทเทรตแบบคาร์ลฟิชเชอร์
ผู้แต่ง: ทรงสุดา พรหมทอง, วัชระ แก้วสุวรรณ์
Keyword: ตัวอย่างน้ำควบคุม, ปริมาณน้ำ, การไทเทรตแบบคาร์ลฟิชเชอร์
หน้า: 171 - 181
( Download: 27 ครั้ง )

Download
21 การประยุกต์ใช้ คิวอาร์โค้ด กูเกิลฟอร์ม และ กูเกิลคาเลนดาร์ ในการบริหารจัดการระบบจองห้องเรียน
ผู้แต่ง: ณัฎฐนิช พยนต์ยิ้ม, ปภาอร เขียวสีมา, ลักษิกา สว่างยิ่ง, พรพัฒน์ ธีรโสภณ
Keyword: คิวอาร์โค้ด, กูเกิลฟอร์ม, กูเกิลคาเลนดาร์
หน้า: 182 - 192
( Download: 123 ครั้ง )

Download
22 การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยแนวคิด ECRS คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: บรรณกร แซ่ลิ่ม
Keyword: ปรับปรุงกระบวนการ, การประกันคุณภาพ, แผนผังกระบวนการไหล, แผนผังก้างปลา, หลักการลดความสูญเปล่า
หน้า: 193 - 204
( Download: 50 ครั้ง )

Download
23 การพัฒนากระบวนการเตรียมซอฟต์แวร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส
ผู้แต่ง: ถนอม กองใจ, อริษา ทาทอง
Keyword: กระบวนการจัดเตรียม, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
หน้า: 205 - 212
( Download: 22 ครั้ง )

Download
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 17,481
Today : 68
Online : 4

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign