รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 12
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง(สำนักงานประกันคุณการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ)
Keyword: สถิติ, บุคลากรสายสนับสนุน, ผลงานทางวิชาการ
หน้า: 1 - 10


Download บทความ
5 การพัฒนาระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้แต่ง: สุรีย์พร แก้วหล่อ(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม), นัทธพงค์ ภู่คง(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
Keyword: ห้องเรียน, ห้องประชุม, ฐานข้อมูล, การจองห้อง
หน้า: 11 - 21


Download บทความ
6 ระบบการนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ดุสิดา แก้วสมบูรณ์(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
Keyword: ระบบการนำองค์กร, ผู้นำระดับสูง, การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
หน้า: 22 - 34


Download บทความ
7 ความเครียดของบุคลากรและแนวปฏิบัติในการบริหารงานในสภาวะวิกฤติ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ศิริอรุณ แซ่โซว(สำนักงานคณบดี งานบริหารธุรการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400), จิราวรรณ พึ่งสาย(สำนักงานคณบดี งานบริหารธุรการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400), จิรภัทร์ คนเจน(สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400), ชุติมา ปฐมกำเนิด(สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400)
Keyword: ความเครียด, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, สภาวะวิกฤติ, โควิด-19, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน้า: 35 - 45


Download บทความ
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Keyword: ปัจจัยที่มีผล , การตัดสินใจ, ศึกษาต่อ, ระดับปริญญาตรี
หน้า: 46 - 55


Download บทความ
9 การประเมินคุณภาพบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ LibQUAL+TM
ผู้แต่ง: อุฬาริน เฉยศิริ(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา), นิลุบล โรจนสัตตรัตน์(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: คุณภาพบริการห้องสมุด, การประเมินคุณภาพบริการ, LibQUAL+TM
หน้า: 56 - 66


Download บทความ
10 ความต้องการ แรงจูงใจ อุปสรรค และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R): กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ภาสกร บุญคุ้ม(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล), พลอยชมพู สุคัสถิตย์(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ความต้องการ, แรงจูงใจ, อุปสรรค, งานประจำสู่งานวิจัย, บุคลากรสายสนับสนุน
หน้า: 67 - 80


Download บทความ
11 ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจคุณภาพการบริการของสำนักงานคณบดี กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้แต่ง: จรวยพร รอบคอบ(สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ )
Keyword: คุณภาพการบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, ความพึงพอใจ, สำนักงานคณบดี
หน้า: 81 - 94


Download บทความ
12 ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา
ผู้แต่ง: สุจิรา ผิวบาง(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: สหกิจศึกษา, ความคิดเห็นของสถานประกอบการ, ทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หน้า: 95 - 104


Download บทความ
13 การพัฒนาระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาสำหรับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยไลน์แชทบอท
ผู้แต่ง: จีราวรรณ ทองลิ้ม(คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: ไลน์แชทบอท, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้า: 105 - 113


Download บทความ
14 การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการดูแลสวนและภูมิทัศน์ของคนสวน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ยศนนท์ ศรีวิจารย์(กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), นิกร นาชัยเพิ่ม(กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), มยุรี ชาวดอน (กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Keyword: คนสวน, การดูแลสวนและภูมิทัศน์, การดำเนินการ
หน้า: 114 - 122


Download บทความ
15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสมของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผู้แต่ง: อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร )
Keyword: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสม, ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา, รอบการรับ
หน้า: 123 - 133


Download บทความ
16 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง: วาทิศ วารายานนท์(ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Keyword: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, มาตรฐานความปลอดภัย, ESPReL Checklist, BSL Checklist
หน้า: 134 - 143


Download บทความ
17 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรบูรณาการ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ธานินทร์ เงินถาวร (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ), อทิตา มู่สา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ), พิธาน ดลหมาน(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ), ยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
Keyword: ความต้องการศึกษาต่อ, หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรบูรณาการ), คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 144 - 151


Download บทความ
18 ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาระบบการยืม-คืน อุปกรณ์การศึกษา ในห้องปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: จาตุรนต์ กัณทะธง(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), นัฐพล ปันสกุล(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), น้ำเงิน จันทรมณี(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), ศศิวิมล บุตรสีเขียว(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), จิราพร ขำจันทร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: การพัฒนาระบบ, การยืม-คืน, ห้องปฏิบัติการ, ประสิทธิผล
หน้า: 152 - 162


Download บทความ
19 การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัย และเหตุการณ์ ด้านความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล), พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: การจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัย และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย, ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หน้า: 163 - 172


Download บทความ
20 การวิเคราะห์การยืมหนังสือของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563-2565
ผู้แต่ง: จิณณพัต ชื่นชมน้อย(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
Keyword: บริการยืม, การใช้บริการ, ห้องสมุด
หน้า: 173 - 182


Download บทความ
21 การพัฒนาต้นแบบระบบรายงานสถานะบทความวารสารวิชาการ
ผู้แต่ง: เผด็จ สวิพันธุ์(คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
Keyword: ตัวต้นแบบ, การพัฒนาระบบ , รายงานสถานะ , บทความวารสารวิชาการ
หน้า: 183 - 191


Download บทความ
22 ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง: อัจจิมา มวลประสิทธิ์พร(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: ความพึงพอใจ, ระบบสารสนเทศ, ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
หน้า: 192 - 200


Download บทความ
23 ผลกระทบของความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ ช่อประพันธ์(คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Keyword: ความผูกพันต่อองค์กร, ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน , บุคลากร, เป้าหมาย, ค่านิยม
หน้า: 201 - 214


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ