รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 10
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม-เมษายน 2564

1 ปกหน้า-สารบัญ
2 ปกหน้า-ด้านใน
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม
ผู้แต่ง: โสภิณ ทวีพงศากร(ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน), วันดี วจนะถาวรชัย(คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), ยังซัน ชิน(คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), อนุชา มาเรียน(สำนักศาสนกิจ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: พฤติกรรมเชิงจริยธรรม, นักศึกษา, คุณธรรม, จริยธรรม
หน้า: 1 - 11


Download บทความ
4 การศึกษาสภาพผลผลิตงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์(งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: ผลผลิตงานวิจัย, บรรณมิติ, คณะวิทยาศาสตร์
หน้า: 12 - 22


Download บทความ
5 การพัฒนาระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา: กรณีศึกษารายวิชาที่เปิดสอนของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: อนุวัฒน์ พัฒนเชียร(สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ), สุวัฒน์ อัครบวร(สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
Keyword: ระบบสารสนเทศ, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
หน้า: 23 - 35


Download บทความ
6 การรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ การมีส่วนร่วม การบริหาร และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: บรรณกร แซ่ลิ่ม(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ประกันคุณภาพ, อุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้า: 36 - 46


Download บทความ
7 การนำวิธีปฏิบัติไอทิล (ITIL) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการทดสอบซอฟต์แวร์
ผู้แต่ง: สิทธี สามกองงาม(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล), กิ่งกาญจน์ กันยิ่ง(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: การทดสอบซอฟต์แวร์, ขั้นตอนการทดสอบ, มาตรฐาน ITIL
หน้า: 47 - 56


Download บทความ
8 บทบาทสำคัญของการนำโมไบล์แอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ ในงานบริการรับบริจาคเลือด
ผู้แต่ง: กิ่งกาญจน์ กันยิ่ง(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยลัยมหิดล), สิทธี สามกองงาม(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยลัยมหิดล)
Keyword: สมาร์ตโฟน, โมไบล์แอปพลิเคชัน, การแพทย์, การบริจาคเลือด
หน้า: 57 - 68


Download บทความ
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: ณธชัย แจ๋วเจริญกุล(ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: ปัจจัยที่ส่งผลต่อ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน้า: 69 - 78


Download บทความ
10 การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: เพียงพิศ สุกแดง(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ระบบสารสนเทศ, การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ, การพัฒนาระบบ
หน้า: 79 - 90


Download บทความ
11 ภาพลักษณ์องค์กรของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในทัศนะของผู้รับบริการ
ผู้แต่ง: ณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน(คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: ภาพลักษณ์, การสื่อสารองค์กร, บริการวิชาการ
หน้า: 91 - 100


Download บทความ
12 การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย: ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง(สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ )
Keyword: การวิเคราะห์ข้อสอบ, ข้อสอบปรนัย, ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
หน้า: 101 - 111


Download บทความ
13 การพัฒนาระบบ e-Certificate ของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้แต่ง: กรกฎ ผกาแก้ว(ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
Keyword: ระบบสารสนเทศ, Google Forms, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ประกาศนียบัตรออนไลน์
หน้า: 112 - 119


Download บทความ
14 การส่งเสริมการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยคริสเตียน: การศึกษาเชิงคุณภาพ
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน), เสาวลักษณ์ นัทธีศรี(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: แนวทางการพัฒนา , การฝึกอบรมวิชาชีพสุขภาพ , สถาบันอุดมศึกษา
หน้า: 120 - 130


Download บทความ
15 ประวัติศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา: รัฐ มหาวิทยาลัยและสังคม
ผู้แต่ง: เกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่(วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
Keyword: อุดมศึกษา , การพัฒนา , มหาวิทยาลัย , สหรัฐอเมริกา , ประวัติศาสตร์
หน้า: 131 - 140


Download บทความ
16 ระบบจัดทำคำขอและติดตามโครงการงบประมาณเงินรายได้: กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้แต่ง: สาวิตรี วงษ์นุ่น (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), ภัทรา สหะวิริยะ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
Keyword: งบประมาณ , เงินรายได้, งานแผน, ระบบสารสนเทศ, เว็บแอปพลิเคชัน
หน้า: 141 - 150


Download บทความ
17 ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: เขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่), กัลยกร นราวัฒนะ(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่), นิสาชล สันหมาน(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
Keyword: บุคลากรสายสนับสนุน, ความต้องการในการพัฒนา, การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
หน้า: 151 - 159


Download บทความ
18 คำเรียกสีในภาษามือไทย
ผู้แต่ง: มุกดา กุดดู่เดิม(ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล), พวงผกา จันยาวงศ์(ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล), มุกดา บุญมี(ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล), รัชนี เพ็ชรพูล(ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล), สิรินทรา ฤทธิเดช(ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: คำเรียกสี, ภาษามือไทย, คำเรียกสีพื้นฐาน, คำเรียกสีไม่พื้นฐาน
หน้า: 160 - 167


Download บทความ
19 การมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Keyword: คุณภาพการศึกษา, การดำเนินงานที่เป็นเลิศ, การมีส่วนร่วม
หน้า: 168 - 177


Download บทความ
20 การพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้วยโปรแกรมเวิร์ดเพรส คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: จีราวรรณ ทองลิ้ม(คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: เว็บไซต์, เวิร์ดเพรส, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้า: 178 - 184


Download บทความ
21 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผู้แต่ง: พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
Keyword: การพัฒนารูปแบบ, การจัดการความรู้, องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้า: 185 - 195


Download บทความ
22 การวิเคราะห์การใช้งบประมาณสำหรับการจัดสรรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: ปฏิญญา วรรณโสภา(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: งบประมาณ, ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, สำนักหอสมุด
หน้า: 196 - 205


Download บทความ
23 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
24 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
25 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ