โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก

วันที่ : 09 พ.ค. 2562

 โครงการประชุมวิชาการปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ จัดโดย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

 

โด่ยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๔.๑ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม ได้มีความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในโลกยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก

๔.๒ เพื่อยกระดับศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

๔.๓ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท” ประจำปี ๒๕๖๒

๔.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน และการพัฒนาตนเองกับ บุคลากรดีเด่นของ ปขมท.

 

เอกสารสรุปการประชุมวิชการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒