ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน

 บริหารเครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน
ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
gaw_gaw_pn@hotmail.com
2 นางวรรณา แก้วแกมเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ssdlru@hotmail.co.th
3 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
phwirach@gmail.com
4 นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
nattanan@rmutl.ac.th
5 นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
wirote.y@rmutp.ac.th
6 นางอนงค์ศรีงอสอน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
anongo@kku.ac.th
7 นางสาวพัฒนา บุญอ่ำ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
maw.maree.23@gmail.com
8 นายสุดที่รัก ชูเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
soodteeruk@yahoo.com
9 นางสาวรัตนา เตียงทิพย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
rattana-nou@hotmail.com
10 นางชาโลมา กองสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ppattama11@hotmail.com
11 นางสาวชรินทร ไชยมาเสรีกุล ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
noi-wre@hotmail.com
12 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
tidarat@g.swu.ac.th
13 นายตฤณ หงษ์ใส เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mr.trinhongsai@gmail.com
14 นางเปรมิกา คงปาน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
preamika.n@gmail.com
15 นางหทัยกาญจน์ ทองหอม โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
kuou111@hotmail.com
16 นางธัญวรัตม์ โสภาวัง วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Thanwaratpu@gmail.com
17 นางสาวกาญจนา โมธินา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
pure12121@gmail.com
18 นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ กองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kaanii_chan@hotmail.com
19 นางวิภาดา บุญส่งแท้ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
suteenans@gmail.com
20 นายชาญณรงค์ คงทน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
kchannarong2532@gmail.com
21 นางปัญจภา สมันจิตร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
punjapa_1914@hotmail.com
22 นางรณริน ผลนิโครธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
pr.thepsatri@hotmail.com
23 นางสาวอังสนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
jorjear.ring@gmail.com
24 นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
auearee.p@msu.ac.th
25 นายประเทือง โมราราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
prathungm@msn.com
26 นายธนวัฒน์ ทองแก้ว กองคลังและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
tanawat_thongkaew@hotmail.com
27 นางฐากูร ชูจร สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
thakoon9@hotmail.com
28 นางสนมนต์ธญา คงพรม วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
psdsykp@ku.ac.th
29 นายพิบูรณ์ เหง้าณี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
pibong@kku.ac.th
30 นายสมชาย วงศ์รัตนรักษ์ วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wsomchai@chula.ac.th
31 นายอิทธิพร ขำประเสริฐ กลุ่มงานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
aunt.itthiporn@gmail.com
32 นางฑึตึฐา เค้าปัญญา สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kkanja@kku.ac.th
33 ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
apremrud@g-mail.wu.ac.th
34 นางรัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pramphapan@gmail.com
35 นางสาวนภาพร กองเงิน หน่วยกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
joopjip128@gmail.com
36 นางจินดา ชัยปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
jchaipunt@gmail.com
37 นางสาวโศภิต พุ่มพวง วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sopitp@hotmail.com
38 นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
antmodja@gmail.com
39 นางชนิดา พันธะ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
chanida_pun@hotmail.com
40 นางสาวสุนทรี สุขเกษม วิทยาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Suntaree.suk@kmutt.ac.th
41 นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
kam.lu1415@hotmail.com
42 นางสาววิภาวี พันธ์ทอง สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
wipawee.puntong@gmail.com
43 นางเกศกนก ศรีวิทะ ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
katekatekanog@gmail.com
44 นายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
phichettt@gmail.com
45 นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
k_raining@hotmail.com
46 นางสาวณัชชา ขาวประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
natcha.k@chula.ac.th
47 นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
dladdawa@wu.ac.th
48 นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
chaloemphan2534@gmail.com
49 นางฤดีมาศ แสวงสาย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
nok.srru@gmail.com
50 นางสาวอารยา วงศ์หงษ์กุล กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Araya.Wonghongkul@gmail.com
51 นายจักรพันธ์ ก้อนมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
jak_j3@hotmail.com
52 นางจำเรียน ศรีคำทา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
่ีjumrean.s@fitm.kmutnb.ac.th
53 นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
tanida@buu.ac.th
54 นางสุดใจ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
pan_kaw@hotmail.com
55 นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jdhatsuwan@gmail.com
56 ว่าที่ร้อยตรีอนุวรรณ ทองหมู่ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
anuwan.t@tbs.tu.ac.th
57 นางสาวชุติมา สุขอ่อน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริการการศึกษาราชบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
chutima.soo@mail.kmutt.ac.th
58 นางวลัยพร สิงห์คำฟู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
walaiporn@camt.info
59 นายปรีชา อาการศ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
preechakmutt
60 นางอรทัย ราชอุ่น แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ort.namfar@gmail.com
61 นางสาวดวงจิตร์ ทองนาคะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ืnoonathong55@gmail.com
62 นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
jarunee01.ji@gmail.com
63 นางสาวสุภัค โนกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
maruko_0145@hotmail.com
64 นางอรุณศรี นิภานันท์ สำนักงานวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
arun.sr@ku.th
65 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
66 นายคทายุทธ์ คงมณี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
kathayut0681@gmail.com
67 นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
tsu_anamika@hotmail.com
68 นายไพโรจน์ แสนโสม เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Phairot.s@ubu.ac.th
69 นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sombut.s@psu.ac.th
70 นางมณีรัตน์ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
yibyanon32@gmail.com
71 นางสาวเรวดี สุวรรณนพเก้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
rewadee.suw@mahidol.ac.th
72 นายTerryHet TerryHet
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2osfzk@list.ru
73 นายสันติ เส็นหมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sunti.s@psu.ac.th
74 นายTomasfes Tomasfes
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14dtn@list.ru
75 นางสาวจีรวรรณ หงษ์ทอง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
่jeerawanhongthong@gmail.com
76 นายChrisScoft ChrisScoft
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97bos3@list.ru
77 นายวุฒิภัทร สุขช่วย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
vuttiput_1987@hotmail.co.th
78 นางสาวนิศา อุบลทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
nisau@g.swu.ac.th
79 นางสาวพัชนี สมพงษ์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
phatchanee@kku.ac.th
80 นางเพ็ญศรี เลนุกูล พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pensri.l@psu.ac.th
81 นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
teerapong.w@ubu.ac.th
82 นางส่งศรี ศรีพลเมือง คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
sonloa@kku.ac.th
83 นายนิติกร นิตยาชิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ืnitikorn.nit@gmail.com
84 นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
่jump-jp@hotmail.com
85 นางสาวปิ่นปินัทธ์ สะเมนรัมย์สุข ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
a-nuntaya_sa@hotmail.com
86 นายวรเศรษฐ สุวรรณิก วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
worasait.s@ku.th
87 นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์ มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
noowater@hotmail.com
88 นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
awilaw@kku.ac.th
89 นางสาวดวงพร สุธาสิโนบล สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
leK_de26@hotmail.com
90 นายเกษม ภูธรรมะ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kasphu@kku.ac.th
91 นางสาวธัญลักษณ์ โกมัย วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
gthanyap@eng.psu.ac.th
92 นายวิษณุ วงษ์สว่าง โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
witsanu.won@mahidol.edu
93 นายศิวกร กนทา วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย
eall.siwakorn@gmail.com
94 นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
moonmuang_it@hotmail.com
95 นายChrisOr ChrisOr
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chrissf@yandex.com
96 นายยุทธนา. เสมอจิตร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
yuttana.sa@ssru.ac.th
97 นางสาวเปรมวดี โกมลตรี ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
kporprem@hotmail.com
98 นายกฤษ กำจร สำนักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
krit.k@car.chula.ac.th
99 ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์ หวลมานพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
sompoth@g.swu.ac.th
100 นายกันต์ธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล สถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
kantheera@as.nida.ac.th
101 นางสุคนธ์ บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ksukho@kku.ac.th
102 นางสาวดวงธิดา ชูมาลี ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
duangthida.c@psu.ac.th